Povodňový plán města LounyHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Louny

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Louny a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území Města Louny je řeka Ohře. Číslo hydrologického pořadí 1-13-04-0050, 1-13-04-0070, 1-13-04-0010. Ohře pramení u Wiesenstadtu v Německu na svazích Schneebergu ve výšce 752 m n. m. Na katastrální území města přitéká v severozápadní části, při čemž částečně tvoří severozápadní hranici katastrálního území Louny. Ještě předtím napájí výše na toku vodní dílo Nechanice. Manipulace na tomto vodním díle ovlivňuje průtok vody ve vodním toku Ohře. Ohře ústí zleva do Labe u Litoměřic v nadmořské výšce 143 m a celková délka jeho toku je 300,2 km. Plocha povodí činí 6 255 km2. Řeka Ohře je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky řeky Ohře

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Louny, Ohře 53,40 37,7 251 466 568 822 942
Hlásný profil kat. B Žatec, Ohře 87,60 30,5 212 396 482 699 801
Hlásný profil kat. A Stranná, Ohře 98,90 30,7 200 373 455 622 756
Hlásný profil kat. B Klášterec nad Ohří, Ohře 133,50 29 193 361 450 640 734

Podélný sklon vodního toku Ohře


Smolnický potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-04-018) pramení v severní části katastrálního území obce Kroučová ve výšce cca 450 m n. m. Následně vodní tok teče severním směrem přes katastrální území obce Pochvalov do obce Smilovice, kde napájí Smilovický rybník. Následně pokračuje stále severním směrem přes obce jako Kozojedy, Vinařice až ke katastrálnímu území města Louny. Následně se Smolnický potok vlévá do řeky Ohře. Celková délka vodního toku činí 23,6 km.

Mělecký potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-04-005) vyvěrá na pravém břehu řeky Ohře (ř. km. 60,5) v západním okraji katastrálního území města Louny. Teče jižním směrem a po cca 500 m se stáčí na východ směrem do centra města Louny. Dříve než se Mělecký potok dostává k centrální části města, vlévá se do řeky Ohře (ř. km. 56,0)

Dobroměřický potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-04-006) pramení v severní části obce Nečichy pod vrchem Trhlávek ve výšce cca 215 m n. m. Následně teče západním směrem přes Dobroměřický rybník, kde nabírá jižní směr, přes Dobroměřice se otáčí na východ a vlévá se do řeky Ohře.

Bezejmenný vodní tok IDVT 10228890 (číslo hydrologického pořadí 1-13-04-006) pramení na jižním okraji obce Dobroměřice a následně se vlévá do Dobroměřického potoka cca 150 m před jeho zaústěním do řeky Ohře.

Vodní toky na území města Louny

Vodní toky na území města Louny


Základní údaje o vodních dílech na území města Louny

Přehled vodních děl na území města Louny naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Louny se nachází celkem 6 vodních nádrží, z nich většina vznikla jako výsledek rekultivačních prací. Na severním okraji intravilánu města se nachází městský rybník Lounská tůňka. Další drobný rybník se nachází ve východní části exklávy Brloh.
Na území města Louny se také nachází ČOV Louny a dále pevný jez kamenný Louny, dle TBD IV. kategorie, staničení 54.661.