Povodňový plán města LounyCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených objektů je 495.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
V případě extrémní povodně může dojít k ohrožení obyvatel, jelikož jsou ohroženy i budovy krátkodobě obývané.
Ohrožené objekty na území města Louny - agregované

Ohrožené objekty města Louny

Ohrožené objekty na území města Louny s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází 1 ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV Louny.
Ohrožující objekty na území města Louny
Kontaminovaná místa na území města Louny

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Louny.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Louny u předsedy povodňové komise města.