Povodňový plán obce LibouchecPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Libouchec byla nejvýrazněji postižena povodněmi 29. 7. 1979 a 1. 7. 1987. Poté došlo k úpravě koryta Jílovského potoka a v současnosti je již kapacitní pro Q100. Také byl na Jílovském potoce vystavěn rozdělovací objekt, který odvádí část vody do odlehčovacího náhonu. Naposledy zaznamenala obec Libouchec povodeň ve dnech 7. - 12. 8. 2010, zasažena však byla pouze okrajově. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Libouchec, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodně v obci Libouchec

Povodeň v roce 1552

Roku 1552 postihla Libouchec velká povodeň.

Povodeň 30. 7. 1897
V červenci roku 1987 silná bouře rozvodnila potok především v Horních Petrovicích, větší škody byly napáchány v obcích Tisá a Libouchec. Maximální naměřený průtok byl 80 - 100 m³/s.


Povodeň v roce 1900
V dubnu roku 1900 postihla Libouchec povodeň.

Povodeň 8. 7. 1927
Povodeň z roku 1927 měla maximální naměřený průtok 120 m³/s.

Povodeň 5. 7. 1928
Povodeň z roku 1927 měla maximální naměřený průtok 50 – 60 m³/s.

Povodeň 29. 7. 1979
Roku 1897 postihla Libouchec povodeň. Došlo k rozvodnění Jílovského potoka, zatopeny byly přízemí a sklepy objektů v jeho okolí. Maximální naměřený průtok, byl 120 - 140 m³/s. Jednalo se o druhou nejhorší povodeň.

Povodeň 20. 7. 1981
Roku 1897 postihla Libouchec povodeň, maximální naměřený průtok, byl 40 m³/s.

Povodeň 6. 6. 1984
Povodeň z roku 1927 měla maximální naměřený průtok 40 – 42 m³/s.

Povodeň v 1. 7. 1987
Dne 1. 7. 1987 se obcí prohnala více než stoletá voda (160 m3/s), která zde zanechala miliónové škody. Nový parní válec stržený do vodního koryta byl jen jedním z důkazů o síle povodně, která dne 1. 7. 1987 kolem 13té hodiny postihla obec Libouchec na okrese Ústí nad Labem. Důsledky bouřky, která trvala jen zhruba 90 minut a následného rozvodnění Jílovského potoka jsou vidět na přiložených fotografiích viz níže. Během 30 minut byly strženy všechny mosty, poškozena většina domů v blízkosti říčky, a v podstatě zničená celá komunikace procházející obcí. I v panelových domech vzdálených několik set metrů voda strhla všechny sklepní příčky. Okamžitě začalo na místě povodně pracovat 7 požárních sborů z celého okrasu i lidé z místních závodů. Několik občanů bylo vyproštěno ze střech domů a požární technika poté pomáhala odklízet nahromaděné překážky. Nikdo nebyl zraněn, škody však byly rozsáhlé.

Zdroj:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/220411058210010/obsah/755701-povoden-postihla-ob ec-libouchec-1987

Povodeň 7. - 16. 8. 2002
V roce 2002 zasáhla povodeň obec Libouchec, avšak pouze okrajově - nenapáchala větší škody.

Povodeň 25. 3. – 5. 4. 2006
Obcí se prohnala blesková povodeň.

Povodeň 7. - 12. 8. 2010
Dne 12. 8. 2010 se obcí Libouchec prohnala blesková povodeň.  Zámecký rybník kapacitně nestačil a voda se vylila do okolí. Na některých místech podél Jílovského potoka se utrhl celý břeh. Ve vedlejší vesnici Modré byla doprava svedena pouze do jednoho jízdního pruhu.