Povodňový plán obce LibouchecOdtokové poměry

Vodní tok Klíšský potok má oficiálně stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 13,792, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Ústeckého kraje a nabývá účinnosti od 20. 11. 2009 (č. j. 6864/ZPZ/09/Klíšský/Ko). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Jílovského potoka, Klíšského potoka, Tisé a dalších větších toků v obci Libouchec. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Libouchec byla stanovena tři místa, která můžou omezovat odtokové poměry. Jedná se o mosty, zatrubnění a jez. 
Místa omezující odtokové poměry na území obce Libouchec

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Libouchec se nachází dvě místa, která by mohla být ohrožena přívalovou povodní. Jedná se o lokalitu v místní části Knínice - u č . p. 54 (taktéž místo kritického bodu) a lokalitu ve středu obce, v okolí toku Skalní potok, směrem na č. p. 286. 
Místa ohrožené přívalovou povodní na území obce Libouchec

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (větší než 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (větší než 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (větší než 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1:500 000. 

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Libouchec metodou kritických bodů

Na území obce Libouchec bylo stanoveno osm kritických bodů:
 • Kritický bod 11400789 - povodí Jílovského potoka v ř. km 17,65, za objektem č. p. 70.
 • Kritický bod 11400766 - za objektem č. p. 473. 
 • Kritický bod 11400802 - povodí Chvojenského potoka, v ř. km 0,08, nedaleko objektu č. p. 524).
 • Kritický bod 11400715 -  povodí Potoka od Tisé, v ř. km 0,6, za objektem č. p. 385.
 • Kritický bod 11400725 - povodí toku IDVT 10232106, v ř. km 1,05, za objektem č. p. 258.
 • Kritický bod 11400726 - povodí Skalního potoku, v ř. km 0,28.
 • Kritický bod 11401170 - místní část Čermná, za objektem č. p. 10.
 • Kritický bod 11401172 - místní část Čermná, v blízkosti kritického bodu 11401170, nedaleko objektu č. p. 10.

Charakteristika kritických bodů na území obce Libouchec

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí Historické ohrožení intravilánu
11400789 15,650 % 0,000 % 378,220 ha ne
11400766 14,553 % 0,000 % 202,410 ha ne
11400802 9,711 % 30,408 % 192,040 ha ne
11400715 14,497 % 0,000 % 208,130 ha ne
11400725 14,293 % 0,000 % 329,900 ha ne
11400726 20,327 % 0,000 % 186,830 ha ano
11401170 7,714 % 40,538 % 93,870 ha ne
11401172 9,040 % 0,674 % 271,570 ha ne

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí větší než 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí větší než 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Libouchec. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí větší než 5 ha na území obce Libouchec

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Libouchec mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Libouchec

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Libouchec se nachází šest vodních děl Jedná se o:
 • Malou vodní nádrž a jez na Tisé - nad hřištěm.  
 • Rybník u zámku - ve střední části obce u zámku. V minulosti došlo při významných deštích k jeho vylití, protože nestačila jeho kapacita.
 • Rybník na Tisé (koupaliště) - nachází se pod hřištěm a je používán jako koupaliště a má požerák s otevřenými přelivnými hranami. 
 • Ptačí rybník - na vodním toku Skalní potok spadá do IV. kategorie TBD.
 • Soustava tůní Libouchecké rybníčky - nachází se nad Ptačím rybníkem, tvoří přírodní rezervaci.
 • Soustava tůní u golfového hřiště - nově vystavěno, soukromé.
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Libouchec

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Libouchec jsou vybudována dvě protipovodňová opatření. Jedná se o přehrážku a suchý poldr z 90. let, nacházející se v západní části intravilánu obce Libouchec, na toku Jílovský potok. Druhým opatřením je úprava koryta Jílovského potoka (na kapacitu Q100) a rozdělovací objekt, který odvádí část vody do odlehčovacího náhonu. 
Protipovodňová opatření na území obce Libouchec