Povodňový plán města KuřimPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

 • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
 • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
 • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
 • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Město Kuřim bylo postižena povodněmi opakovaně, a to roce 1997, 2002, 2005 a 2006. V současnosti na území města Kuřim lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je město ohroženo zejména v období jarního tání (únor - březen), především pokud je tání kombinováno se srážkami, a při letních, několik dní trvajících intenzivních deštích. Na území města jsou stanovena čtyři záplavová území vodních toků, a proto jsou nejvýznamnějšími povodně vzniklé vybřežením vodních toků do jejich okolí. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území města Kuřim, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Nedávné povodně v roce 1997, 2002 a 2006 se povodí Kuřimky vyhnuly. Při lokálních průtržích dochází ojediněle k zaplavení částí ulic nebo sklepních objektů v Kuřimi.

Příklady zásahů odčerpání vody Sboru dobrovolných hasičů Kuřim:

Povodně v roce 2005
 • Datum zásahu: 12. 9. 2005
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Odčerpání vody v areálu Prefy Kuřim
 • Info: Jednotka byla svolána za hustého deště cca 30 min (21:00) po ukončení schůze výboru SDH. Jednotka vyjela dvěma vozidly, z nichž první CAS jela přímo na místo zásahu, druhá Avia se stavovala do městského skladu pro nedávno zakoupená kalová čerpadla. Po příjezdu bylo provedeno odčerpávání vody z pracovních šachet, místy i 2,5 m hlubokých. Jednotka po odčerpání vody a zjištění, že jsou škody minimální, odjela kolem půlnoci zpět na základnu.
 • Datum zásahu: 16. 6. 2005
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Odčerpávání vody
 • Info: Jednotka byla povolána vedením města Kuřim k odčerpání vody z kotelny místního Kulturního domu.
 • Datum zásahu: 16. 6. 2005
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Odčerpávání vody
 • Info: Jednotka byla přivolána vedením města Kuřim v počtu dvou lidí k odčerpání vody ze skladu CO.
 • Datum zásahu: 15. 6. 2005
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Odčerpávání vody
 • Info: Jednotka se zrovna nacházela na hasičce plna příprav na oslavy. V tom se spustil obrovský déšť s krupobitím. Hasičku po 30 min. začaly bombardovat telefonáty ze všech koutů města. Jednotka okamžitě vyjela a odčerpávala vodu na všech místech. Nejhorší situace byla na ulicích Bezručova a Úvoz. K vyjetým vozidlům Tatra 815 a Avia DA12 byly přivolány posily v podobě stanice Tišnov CAS 25 Liaz a stanice přehrada Unimog.

Povodně v roce 2006

 • Datum zásahu: 21. 2. 2006
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Technická pomoc - odčerpávání vody
 • Info: Jednotka vyjela na výzvu místostarosty města Kuřim pana Holmana k odčerpání vody na ulici Na Loučkách č. p. 1218 a úsek silnice na ulici Tyršova (semafor - vjezd na parkoviště na sídlišti Na Loučkách). Průzkumem byly zjištěny dvě velké laguny a z důvodu bezpečnosti (před hlášenými mrazy) proběhlo jejich odčerpání.
 • Nasazená technika: Elektrocentrála + dvě kalová čerpadla.
 • Datum zásahu: 1. 6. 2006
 • Místo zásahu: Kuřim
 • Druh zásahu: Technická pomoc
 • Info: Vlivem bouřky a průtrže mračen došlo na ulici Foglarova v Kuřimi (Díly za Sv. Jánem) k zaplavování dvoru rodinného domu. Proto povolalo vedení města Kuřimi na tuto akci jednotku SDH Kuřim. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že voda proniká prasklinou mezi opěrnými zdmi oplocení a že se jedná o vodu z velké plochy polí nad tímto domem a hrozí vniknutí vody do obytných prostor. Proto nasazena elektrocentrála a kalové čerpadlo a voda byla ze dvora odčerpávána do kanalizace. Následně byla vyhloubena strouha tak, aby voda z polí byla v maximální míře svedena do čistící šachty kanalizace, která byla odkryta a upraven okolní terén. Tím bylo zabráněno vniknutí vody do obytných prostor a byla i odčerpána voda ze dvora. Vedení města Kuřimi bylo upozorněno na nebezpečí, které v této oblasti je a že je třeba situaci řešit.