Povodňový plán města KuřimCharakteristika zájmového území

Město Kuřim se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 14 km severozápadně od Brna, ve stejnojmenném správním obvodu obce s rozšířenou působností. K  1. 1. 2024 ve městě žije 11 400 obyvatel. Výměra řešeného území města je 1 719,6 ha. 

Území města je tvořeno základními sídelními jednotkami: Jungmannova, Kuřimská hora, Kuřimský vrch, Kuřim-střed, Na loučkách, Na zahrádkách, Pod Horkou, Pod Zárubou, Podlesí, Průmyslový obvod.

Na sever od zastavěného území města se rozkládá rozsáhlá průmyslová čtvrť. Kuřim je největším průmyslovým centrem v okrese Brno – venkov. Na jeho území se nachází několik významných průmyslových areálů, jimiž jsou například TOS Kuřim, KSK Precise Motion, a.s. nebo Tyco Electronics Czech, s.r.o.

Daným územím prochází mezinárodní silnice E461 ze Svitav do Vídně (Rakousko), která je vedena po silnici I. třídy č. 43 ve směru Brno – Svitavy – Lanškroun – hraniční přechod Dolní Lipka (ČR/PL). Dále územím prochází železniční trať (Praha) Havlíčkův Brod – Brno – Kúty.

Na území města zasahuje Přírodní park Baba, který zahrnuje vrchy Sychrov, Velká Baba, Chochola, Kuřimská hora a Malá Baba. Rozkládá se od jihu města až po okrajové části města Brna – Řečkovice, Kníničky.

Území města Kuřim

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Česko-moravské subprovincie a oblasti Brněnská vrchovina. Největší část k. ú. města Kuřim zaujímá podcelek Řečkovicko-kuřimský prolom a okrsky Kuřimská kotlina, Zlobice a Řečkovický prolom. Zbytek území spadá do celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovecké vrchoviny okrsků Trnovka, Jinačovický prolom a Babí hřbet.

Území města Kuřim je z geologického hlediska situováno v morfologické depresi tvořeno především jíly, štěrky a písky terciérního stáří, na kterých leží kvartérní spraše. 

 

Terén na území města Kuřim je většinou rovinatý, s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 250 a 270 m. Průměrná nadmořská výška území je 320,6 m. Nejvýše položená část území se nachází v jižní části území v nadmořské výšce 462,8 m a nejnižší část území se vyskytuje v nadmořské výšce 269,5 m.

Digitální model reliéfu na území města Kuřim

 

Průměrná sklonitost reliéfu území je 4,8 ° s maximy nepřesahující 73,5 ° ve vrcholových částech území města.

Sklonitostní poměry na území města Kuřim

 

Struktura půdního fondu

Na území města Kuřim jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Dále je v území zastoupena hnědozem modální a místy i černozem luvická a luvizem modální. Podél vodních toků se nachází černice glejová. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 719,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků ve městě Kuřim (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 787,4 ha 45,8 %
Zahrady 68,7 ha 4,0 %
Sady 10,6 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 18,0 ha 1,0 %
Lesní půda 479,3 ha 27,9 %
Vodní plochy 14,7 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 105,1 ha 6,1 %
Ostatní plochy 235,8 ha 13,7 %
Celková výměra k.ú. 1 719,6 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Ve střední části území města se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v intervalu 8,1 - 9 °C a ve zbytku území v intervalu 9,1 - 10 °C. Průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do mírně teplé klimatické oblasti MT11.

Oblast MT11 se vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, dlouhým, teplým a suchým létem, mírně teplým a krátkým podzimem, mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území města Kuřim (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)