Povodňový plán města KuřimHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Kuřim

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Kuřim a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Kuřim spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Kuřimka.

Kuřimka pramení na západním okraji Drahanské vrchoviny na území Svinošic, v nadmořské výšce 451 m. Nejprve teče na sever, ale brzy se stáčí na západ a poté na jihozápad. Do k. ú. města Kuřim vtéká ze severovýchodní strany, kde tok kopíruje intravilán města a poté území na severovýchodě opouští. Dále protéká Moravskými Knínicemi, Chudčicemi a na území Brna (v městských částech Bystrc, Kníničky) v ř. km 59,36 ústí zleva do Svratky. Celková délka toku činí 17,11 km a plocha jeho povodí je cca 48,99 km2. Přítoky Kuřimky jsou například potoky Luční, Mozovský, Podlesní, Bělečský a Lipůvka. Vodní hladina na těchto tocích během roku značně kolísá, v některých obdobích jsou koryta toků zcela suchá, při přívalových deštích mohou mít naopak nedostatečnou kapacitu. Podél toku vede část komunikací II/379 a II/386.

Vodní tok Kuřimka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Dalším významným tokem území je Luční potok. Potok pramení severozápadně od průmyslové čtvrti v lokalitě Nivky a teče jižním směrem kolem intravilánu města a v ř. km 7,88 zaúsťuje zprava do Kuřimky. V místě ústí do Kuřimky je tok v délce 76 m zatrubněn. Celková délka toku je 2,092 km. Potok napájí vodní nádrž Srpek.

 

Mozovský potok, který pramení jižně od města Kuřim, je v oblasti intravilánu města zatrubněn a do vodního toku Kuřimka ústí zleva v ř. km 8,561. Z celkové délky cca 2,003 km je zatrubněno 466 m.

 

Vodní tok Lipůvka pramení jižně od obce Lipůvka a do území města Kuřim vniká ze severu a pokračuje jižním směrem, kde v ř. km 12,35 ústí zprava do Kuřimky. Celková délka toku je 2,093 km.

Vodní toky na území města Kuřim

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Kuřim

Přehled vodních děl na území města Kuřim naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Kuřim se nachází celkem dvě vodní díla. Jedná se o rybník Srpek v západní části intravilánu města a záchytný poldr v severovýchodní části intravilánu.