Povodňový plán městyse JinceStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městyse Jince může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Litavka a Ohrazenickém potoce. Pro varování a včasnou ochranu je vybudováno několik hlásných profilů. Proto se bude povodňová situace vyhodnocovat dle srážek na srážkoměrných stanicích:

Hlásné profily pro území městyse Jince:
 • Hlásný profil kat. A - Čenkov (Litavka) 
  Profil ve správě ČHMÚ se nachází v k. ú. Čenkov u vjezdu do továrny na levém břehu. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrem.
 • Hlásný profil kat. C - Jince (Litavka)
  Profil ve správě města Hořovice se nachází na lávce pro pěší vedle ČOV. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrem.
 • Hlásný profil kat. C - Jince (Ohrazenický potok)
  Profil ve správě městyse Jince je umístěn na mostku cesty vedoucí k hřišti a koupališti obce. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrem.
 • Hlásný profil kat. C - Trhové Dušníky (Litavka)
  Profil ve správě obce Trhové Dušníky je umístěn na mostě přes Litavku cca 3 km od obce Bratkovice. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrem.
 • Hlásný profil kat. C - Ohrazenice (Ohrazenický potok)
  Profil ve správě obce Ohrazenice je umístěn na mostku u osady Na Luhu. Profil není osazen vodočetnou latí, SPA jsou vyznačeny na konstrukci mostu.
 • Hlásný profil kat. C - Ohrazenice, U Jury (Ohrazenický potok)
  Profil ve správě obce Ohrazenice je umístě na mostku pod Mlýnským rybníkem v místní části Velcí. Profil není osazen vodočetnou latí, SPA jsou vyznačeny na konstrukci mostu.

Grafické znázornění SPA (Zdroj: HPPS ČHMÚ)

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území městyse Jince

Hlásné profily v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 

Na území městyse Jince nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 75 cm na hlásném profilu kategorie A Čenkov, Litavka
 • dosažením stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Litavka
 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Ohrazenický potok 
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území městyse Jince je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 100 cm na hlásném profilu kategorie A Čenkov, Litavka
 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Litavka
 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Ohrazenický potok 
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Příbram nebo povodňovou komisí Středočeského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území městyse Jince je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie A Čenkov, Litavka
 • dosažením stavu 210 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Litavka
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C Jince, Ohrazenický potok 
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru obce - vzniku přívalové povodně v obci
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru, ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)