Povodňový plán městyse JinceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Příbram.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Jince.

Osoby na území městyse Jince budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodně může dojít k omezení průjezdnosti několika komunikací v územním obvodu městyse Jince:
  • omezení průjezdnosti silnice č. II/118 mezi obcí Rejkovice a Jince
  • omezení průjezdnosti silnice č. II/115 v Jincích - ulice Plešivecká
  • omezení průjezdnosti účelové komunikace k č.p. 74 (Selmbacherovi)

Případné objízdné trasy budou stanoveny na základně aktuálních podmínek povodňovou komisí městyse Jince v součinnosti s Policií ČR. 
Dopravní omezení na území městyse Jince
Objízdné trasy na území městyse Jince

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.