Povodňový plán města DobřichoviceCharakteristika zájmového území

Město Dobřichovice se nachází ve Středočeském kraji. Leží na obou březích vodního toku Berounky, přibližně 23 km na jihozápad od centra Prahy a 5 km jihozápadně od města Černošice, jehož je součástí v rámci obce s rozšířenou působností. Počet obyvatel je 3 651 (k 1. 1. 2022) a velikost území města činí 1 092,2 km2.

Katastrální území města Dobřichovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina. Celé území do Poberounská subprovincie, oblasti Brdská oblast, celku Hořovická pahorkatina a Brdská vrchovina. Hořovická pahorkatina se nachází severně na levém břehu řeky Berounky, kdežto Brdskou vrchovina nalezneme na pravém břehu Berounky.

Celek Hořovická pahorkatina se nachází ve středních Čechách. Táhne se od západu k východu mezi Brdskou vrchovinou na jihu a Zbirožskou na severu, na severovýchodě hraničí s Pražskou plošinou. Jižní, protáhlou část, tvoří sníženina Hořovická brázda, která na západě začíná u Holoubkova (východně od Rokycan), na východě končí na jižním okraji Prahy u Radotína, ve střední části vybíhá severovýchodním směrem výběžek k Berounu. Mezi tato dvě ramena je v severovýchodní části pahorkatiny vklíněna Karlštejnská vrchovina s nejvyšším bodem pahorkatiny, vrchem Bacínem (498,9 m n. m.). Rozloha činí 398 km2.

Celek Brdská vrchovina se táhne se v délce téměř 80 km ve směru SV-JZ zhruba mezi městy Prahou a Plzní. Nejvyšší vrchol Tok (865 m) je současně nejvyšším přirozeným vrcholem středních Čech. Na jen o málo nižším vrcholu Praha (862 m) však stojí 60 m vysoká věž meteoradaru ČHMÚ, jejíž vrchol je tedy fakticky nejvyšším místem. Rozloha celku činí 827 km2.

Terén ve městě Dobřichovice je na pravém břehu řeky Berounky velmi členitý. Levý břeh se oproti pravému nachází v mírném svahu, který stoupá směrem na sever, intravilán města se nachází v nadmořské výšce cca 200 - 210 m. Směrem k jihu se terén dále zvedá, a to až do nadmořské výšky 523 m na jižní hranici katastru. V katastrálním území města se nacházejí tři významnější vrcholy - Chlum (445 m n. m.), Hvíždinec (476 m n. m.) a nejvyšší vrchol Dobřich (523 m n. m.)

Struktura půdního fondu

V zalesněném území jižně od řeky Berounky se vyskytuje především půdní typ ranker nebo různé variety hnědozemě. Poblíž vodního toku Berounky a menších přítoků se nachází gleje. Část intravilánu Dobřichovic a pole nad městem jsou tvořeny hnědozemí.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 092 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků na území města Dobřichovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 265 ha 24.3 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 79 ha 7.2 %
Sady 15 ha 1.4 %
Trvalé travní porosty 25 ha 2.3 %
Lesní půda 566 ha 51.8 %
Vodní plochy 22 ha 2.0 %
Zastavěné plochy 30 ha 2.7 %
Ostatní plochy 90 ha 8.2 %
Celková výměra k.ú. 1092 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Dobřichovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2 a MT11 a MT7 .

Lokalita T2 se vyznačuje krátkým, teplým až mírně teplým jarem, léto je teplé dlouhé a suché, podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima je krátká, suchá až velmi suchá.

Lokalita MT7 se vyznačuje krátkým a mírným jarem, léto je mírné, mírně suché a normálně dlouhé, podzim je krátký a mírně teplý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá a normálně dlouhá.

Lokalita MT11 se tak vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, léto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká s krátkým trváním sněhové pokrývky.

 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2, MT7 a MT11

Charakteristika T2 MT7 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50