Povodňový plán města DubňanyVýtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán města Dubňany.

Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu:

 • tento výtah
 • počítač s připojením na internet
 • datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
 • tištěný povodňový plán
 • mapa obce
 • telefon a nabíječka
 • přílohy povodňového plánu:

            1) důležité kontakty

            2) Povodňový orgán města Dubňany, PK SO ORP Hodonín a PK Jihomoravského kraje

            3) plán spojení na důležité organizace

            4) dokumenty

            5) seznam ohrožených objektů

Informační tok vyplývající z dPP

Město může dostat informaci od:

 • obce Svatobořice-Mistřín nebo města Kyjov, které leží výše na toku
 • SO ORP Hodonín
 • správce vodního toku
 • předpovědní povodňové služby
 • hlídkové služby a jiných osob
 • případně od HZS Jihomoravského kraje

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Dubňany:

 • povodňové komisi ORP Hodonín
 • povodňové komisi města Hodonín, které se nachází na vodním toku pod městem
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce, v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

Směrodatné limity pro nastání a vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na území města Dubňany

Profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm]
III. SPA [cm]
Hlásný profil kat. B Kyjov (Kyjovka) 170 230 290

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán města Dubňany:

 • od obcí a měst ležících výše na vodních tocích (Svatobořice-Mistřín, Kyjov)
 • od povodňového orgánu ORP Hodonín
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pmo.czhttp://www.chmi.cz)
 • od HZS Jihomoravského kraje

 

Zahájení činnosti povodňového orgánu města Dubňany včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • povodňový orgán města Hodonín, které leží na vodním toku pod městem
 • povodňový orgán ORP Hodonín
 • fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p. a Povodí Moravy, s. p.

 

Činnost povodňového orgánu města před povodní

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Bez příznaku Aktualizování povodňového plánu po jakýchkoliv změnách (kontakty, změny hodnot SPA), alespoň 1x ročně. Předseda povodňového orgánu Členové povodňového orgánu
2 Bez příznaku Zajišťování technické a věcné pomoci, a to od osob právnických a podnikajících fyzických osob, dále provádět jejich kontrolu stavu a zajištění. Předseda povodňového orgánu  
3 Bez příznaku Aktualizování hlásných profilů kategorie C, pracujících ve špatném či neurčitém stavu. Hlásné profily kategorií A a B opravují správci těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) na požádání. Určení členové povodňového orgánu Předseda povodňového orgánu
4 Bez příznaku Vlastníci pozemků a staveb (právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby) jsou vyzýváni k předložení aktualizovaných povodňových plánů a jejich kopie se ukládají na místě s další povodňovou dokumentací. Předseda povodňového orgánu Vlastníci pozemků
5 Bez příznaku Všechny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od úřadu, hasičské zbrojnice, evakuačních center apod.) jsou umístěny na místě přístupném všem členům povodňového orgánu. Předseda povodňového orgánu, Zapisovatel/ka  
6 Bez příznaku Ukládají do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, energetické služby, srážkoměrné stanice apod.). Celý povodňový orgán ČHMÚ
7 Bez příznaku Sleduje hromadné sdělovací prostředky, email (uvedený v POVISu) a stránky ČHMÚ při obdržení zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci nebo při obdržení zpráv od ČHMÚ. Předseda povodňového orgánu, Celý povodňový orgán ČHMÚ
8 Bez příznaku Potvrzuje přijetí zprávy a zapsání této skutečnosti do povodňové knihy při obdržení výstrahy od ČHMÚ. Předseda povodňového orgánu, Zapisovatel/ka ČHMÚ
9 Bez příznaku Po obdržení výstrahy a při zhoršujícím se počasí, do vyhlášení II. SPA provádí povodňovou prohlídku a kontroluje tok jedenkrát za hodinu. Celý povodňový orgán  
10 Bez příznaku Zajišťuje dobité telefony, jejich funkčnost a tarifní předplacení, používané při povodňové situaci. Celý povodňový orgán  
11 Bez příznaku Zaznamenává všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření se všemi náležitostmi. Předseda povodňového orgánu, Zapisovatel/ka  

 

Činnost povodňového orgánu města před dosažením a při dosažení I. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Dlouhodobý déšť / tání / ledové jevy Monitorování údajů vodoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách podniku Povodí Moravy, s. p. a ČHMÚ. Předseda povodňového orgánu, členové povodňového orgánu Podnik Povodí Moravy, s. p.; ČHMÚ
2 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Svolat povodňový orgán – posoudit vzniklou situaci. Předseda povodňového orgánu  
3 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby. Hlásná a hlídková služba Předseda povodňového orgánu
4 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK ORP – informovat se na situaci v území ORP. Hlásná služba  
5 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK obce (na toku nad obcí). Hlásná služba  
6 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Informovat PK obce (na toku pod obcí). Hlásná služba  
7 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Provést povodňovou prohlídku toků a kritických míst, kde je pravděpodobnost snížení průtočnosti profilů. Hlídková služba  
8 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení se subjekty, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Povodňový orgán  
9 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, členové povodňového orgánu  
10 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, členové povodňového orgánu  
11 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. Zapisovatelka / vybraný člen povodňového orgánu  

 

Činnost povodňového orgánu města před dosažením a při vyhlášení II. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Před vyhlášením II. SPA Svolání povodňového orgánu Předseda povodňového orgánu / místopředseda povodňového orgánu (případně předseda/místopředseda dá pokyn tajemníkovi, aby svolal povodňový orgán)  
2 Dosažení limitů pro II. SPA Vyhlášení II. SPA Předseda povodňového orgánu  
3

Vyhlášení / stav II. SPA

Oznamuje se PK ORP, PK ostatních dotčených obcí Hlásná služba  
4 Vyhlášení / stav II. SPA Varovat obyvatele na území města a informovat o vzniklé situaci Určený člen povodňového orgánu  
5 Vyhlášení / stav II. SPA Uvedení do pohotovosti prostředků na zabezpečovací práce Předseda povodňového orgánu Celý povodňový orgán
6 Vyhlášení / stav II. SPA Průběžně sledovat výšku hladiny (vodních toků a vodních děl), kritická místa (mostky, propustky) Hlídková služba  
7 Vyhlášení / stav II. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací Pracovní skupina (SDH, vlastníci techniky apod.)  
8 Vyhlášení / stav II. SPA Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. Určený člen povodňového orgánu  
9 Vyhlášení / stav II. SPA Provádění evidenčních a dokumentačních prací Určený člen povodňového orgánu  
10 Vyhlášení / stav II. SPA Vedení záznamů v povodňové knize Zapisovatel Celý povodňový orgán
11 Pomine nebezpečí povodně Odvolání II. SPA Předseda povodňového orgánu  

 

Činnost povodňového orgánu města při vyhlášení III. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Vyhlášení III. SPA Svolání povodňového orgánu města. Vyrozumění občanů města o vyhlášení III. SPA.   Členové povodňového orgánu
2 Vyhlášení III. SPA Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové povodňového orgánu
3 Vyhlášení III. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda povodňového orgánu Členové povodňového orgánu, složky IZS
4 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Svolání krizového štábu města. Předseda povodňového orgánu KOPIS HZS Jihomoravského kraje
5 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Jihomoravského kraje
6 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem města podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ města. Předseda povodňového orgánu Členové KŠ města, složky IZS, fyzické a právnické osoby

 

Činnost povodňového orgánu města po povodni

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Pomine nebezpečí povodně Odvolání III. SPA a následně II. SPA. Předseda povodňového orgánu  
2 Bez příznaku Průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy. Zapisovatel/ka  
3 Bez příznaku Stanovení pořadí prací na odstranění škod. Členové povodňového orgánu  
4 Bez příznaku Odčerpávání vody ze sklepů silami SDH případně s pomocí nadřízené PK nebo sousední SDH. SDH, členové povodňového orgánu  
5 Bez příznaku Zajištění vysoušecí techniky pro obyvatele vytopených nemovitostí. Členové povodňového orgánu  
6 Bez příznaku Vyrozumění občanů o opatřeních, které je nutno po povodni uskutečnit (úklidové práce, bezpečnost, foto-dokumentace škod…). Členové povodňového orgánu  
7 Bez příznaku Odstranění škod, odvoz odpadu, dezinfekce všech zaplavených prostor. Smluvně zajištěné firmy  
8 Bez příznaku Umístění skladu humanitární pomoci, koordinace poskytování pomoci, přesun prostředků do evakuačního střediska. Členové povodňového orgánu  
9 Bez příznaku Předání informací nadřízené PK o vývoji situace a likvidace následků povodně, podle rozsahu prací požádat o personální a věcnou výpomoc. Předseda povodňového orgánu  
10 Bez příznaku Vyžádat kontrolu statiky zaplavených a poškozených objektů. Určení členové povodňového orgánu  
11 Bez příznaku Průběžná foto-dokumentace následků povodně. Určení členové povodňového orgánu  
12 Bez příznaku Vyčíslení škod po povodni dle zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území. Členové povodňového orgánu ORP, kraj
13 Bez příznaku Zpracování zprávy o povodni, kterou je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně. Členové povodňového orgánu Odbor ŽP, ORP
14 Bez příznaku Zajištěný ostrahy vyplavených objektů před krádeží majetku občanů. Smluvní firmy, členové povodňového orgánu  

 

Přívalová povodeň

Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaných srážkoměrů v rámci LVS, které jsou nainstalovány v nejbližším okolí.

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60

 

Činnost povodňového orgánu města při přívalové povodni, bez vyhlášení SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Přívalová povodeň Svolání povodňového orgánu města. Vyrozumění občanů města o nástupu povodně. Předseda povodňového orgánu Členové povodňového orgánu
2 Přívalová povodeň Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové povodňového orgánu
3 Přívalová povodeň Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda povodňového orgánu Členové povodňového orgánu, složky IZS
4 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Svolání krizového štábu města. Předseda povodňového orgánu KOPIS HZS Jihomoravského kraje
5 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Jihomoravského kraje
6 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem města podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ města. Předseda povodňového orgánu Členové KŠ města, složky IZS, fyzické a právnické osoby.