Povodňový plán města DubňanyCharakteristika zájmového území

Město Dubňany leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 8 km severně od Hodonína. K 31. 12. 2022 bylo ve městě evidováno 6 266 obyvatel. Rozloha města je 2 258,2 ha.

Katastrální území města Dubňany

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Území dále spadá pod soustavu Vídeňská pánev, podsoustavu Jihomoravská pánev, celek Dolnomoravský úval, podcelek Dyjsko-moravská pahorkatina a okrsky Ratíškovická pahorkatina (na většině území) a Stupavská niva (údolí Kyjovky).

Okrsek Ratíškovická pahorkatina je nížinná pahorkatina s rozlohou 172,88 km2. Je tvořená neogenními a kvarterními usazeninami. Východní okraj tvoří terasy řeky Moravy, přesypy stabilizované borovými porosty. Nejvyšším bodem je Náklo (265 m n. m.).

Okrsek Stupavská niva je náplavová rovina podél toku řeky Stupavy (Kyjovky) s rozlohou 27,92 km2. Je tvořena fluviálními sedimenty - spodní štěrkopísčité souvrství a svrchní holocenní souvrství písčitých hlín a hlinitých písků.

Území města Dubňany je z geologického hlediska tvořeno především jíly, prachovitými jíly, prachy, prachovci, písky, místy s polohami štěrků. V jižní části je to pak navátý písek a v údolí Kyjovky nivní sediment.

Digitální model reliéfu na území města Dubňany

Sklonitostní poměry na území města Dubňany

Struktura půdního fondu

V území města Dubňany jednoznačně dominuje půdní typ regozem arenická. V jižní části se nachází také kambizem arenická a v údolí Kyjovky černice modální a černice karbonátová.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 258,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují.

Využití pozemků ve městě Dubňany (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 205 ha 53,4 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,4 ha 0,0 %
Zahrady 52,7 ha 2,3 %
Sady 1,5 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 153,5 ha 6,8 %
Lesní půda 414,9 ha 18,4 %
Vodní plochy 160,9 ha 7,1 %
Zastavěné plochy 62,7 ha 2,8 %
Ostatní plochy 206,5 ha 9,1 %
Celková výměra k.ú. 2 258,2 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Dubňany je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T4.

Lokalita T4 se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60