Povodňový plán obce BartošovicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Bartošovice byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1966 a 1997.
Na území obce Bartošovice lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi může být zejména řeka Odra a jeho přítoky, zasažená zejména v období jarního tání nebo vlivem déletrvající srážkové činnosti větší intenzity s velkoplošným zasažením. Povodeň může nastat taktéž v důsledku výskytu lokálních přívalových srážek velké intenzity zejména v letním bouřkovém období.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Bartošovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň ve dne 22. 7. 1966
První povodeň postihla obec 22. července 1966. Jednalo se o jednu z povodní, která nejvíce zasáhla obec Bartošovice. Vlivem extrémních srážek došlo ke splachu z polí a zvýšení hladiny Bartošovického potoka o několik metrů, který srovnal se zemí 11 rodinných domů, a dalších 167 bylo poškozeno. Povodeň si vyžádala stovky uhynulých zvířat. Následkem toho byla provedena úprava Bartošovického potoka – vybudování suchého poldru.
Povodeň v červenci 1997
Druhá povodeň postihla obec Bartošovice v červenci 1997, kdy díky vybudovaným hrázím byla zatopena pouze dolní část obce. Hráz na horním konci zadržela cca 1 mil. m3 vody, další ze suchých poldrů cca 300 tis. m3. Dolní konec obce byl zasažen nejvíce z důvodu soutoku řeky Odry s místním Bartošovickým potokem. Vzhledem k tomu, že tato část je osídlena méně, přímo z vodní toku bylo zatopena cca 12 rodinných domů. Postižena byla i místní část Hukovice v počtu cca 8 rodinných domů. Vodou bylo zasaženo více rodinných domů, ale to bylo nepřímo z vodního toku, z důvodu napojení přes kanalizace, apod.
Povodeň v roce 2009
Při povodni v roce 2009 byly vlivem vzestupu hladiny vodního toku Odry zatopeny objekty v jeho blízkosti.
Povodeň v květnu a červnu 2010
Obě tyto povodně byly způsobeny dlouhotrvajícími srážkami, při kterých byl vyhlášen III. Stupeň povodňové aktivity.
  • V květnu 2010 bylo v obci Bartošovice zasaženo cca 6 rodinných domů a v místní části Hukovice cca 5 rodinných domů.
  • V červnu 2010 bylo ohroženo 10 rodinných domů a zasaženo bylo celkem 5 z nich.
Povodeň v květnu 2013
Poslední povodeň zasáhla obec Bartošovice v květnu 2013, kdy vlivem bleskových přívalových dešťů byly zatopeny bytové domy (celkem 6 RD) a došlo ke splachu z polí.