Povodňový plán obce BartošoviceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Bartošovice na 50 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 101, z toho 10 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). V případě zvláštní povodně může být ohroženo dalších 280 krátkodobě pobývajících obyvatel a to lidé v objektech ZŠ a MŠ Bartošovice a v budově OÚ Bartošovice. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Bartošovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Bartošovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území obce Bartošovice s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV a o záchrannou stanici v obci Bartošovice, ze kterých by v době povodně mohlo dojít k úniku nebezpečných látek.
Ohrožující objekty na území obce Bartošovice
Kontaminovaná místa na území obce Bartošovice

Ohrožené a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Bartošovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Bartošovice u předsedy povodňové komise obce.