Povodňový plán obce BartošoviceCharakteristika zájmového území

Obec Bartošovice se nachází v Moravskoslezském kraji v SO ORP Nový Jičín. Severozápadní část katastrálního území leží na území CHKO Poodří  K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1735 obyvatel. Velikost obce činí 2 414,62 ha.

Obec Bartošovice tvoří dvě místní části: Bartošovice a Hukovice. Samotné Bartošovice se rozkládají v údolí Bartošovického potoka, zástavba je rozložena po obou březích toku. Místní částí Hukovice pak také protéká stejnojmenný potok, tedy Hukovický potok, který stéká do Bartošovického potoka.

Převládajícím krajinným prvkem na správním území je orná půda a různorodé zemědělské plochy.

Katastrální území obce Bartošovice

 

Digitální model reliéfu obce Bartošovice

Sklonitostní poměry na území obce Bartošovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Většina území spadá pod subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblast Západní vněkarpatská sníženina, celek Moravská brána, podcelek Oderská brána, okrsek Bartošovická pahorkatina a severozápadní část území leží na okrsku Oderská niva. Jihovýchodní část území v malé míře zasahuje do oblasti Západobeskydského podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Příborská pahorkatina, okrsku Novojičínská pahorkatina.

Okrsek Bartošovická pahorkatina je plochá pahorkatina s rozlohou 96,18 km2. Je tvořená převážně sedimentací glacilakustrinních a glacifluviálních uloženin. Převážná část oblasti je překryta překryvy sprašových hlín, písku, hlín a štěrku. Převažuje zde rozlehlá orná půda.

Terén v obci Bartošovice je na severu rovinatý, nachází se tu soutok Bartošovického potoka a Bartošovické rybníky. Intravilán obce se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k jihu), přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 234 m a nejvyšší v 261 m. Na jihu katastrálního území obce se nacházejí dva významnější vrcholy s nadmořskou výškou 315 m a 317 m.

Území obce Bartošovice je z geologického hlediska tvořeno především sprašovou hlínou, pískem, hlínou a štrkem, případně sedimenty smíšenými.


Struktura půdního fondu

V území obce Bartošovice dominuje půdní typ luvizem s ostrůvky pseudogleje. Většinu vodních toků (řeka Odra, Bartošovický potok, Hukovický potok) je lemována půdním typem fluvizem a okolo bartošocivkých rybníků a podél bezejmenného toku s IDVT: 10214112 se nachází půdní typ glej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 414,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1 617,48 ha). Ostatní zemědělská půda je tvořena trvalými travními porosty (207, 84 ha) a zahradami (76,83 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (164 ha), lesní půdy (142,27 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (36,53 ha). Vodní plochy se rozkládají na 169,67 ha.

Využití pozemků v obci Bartošovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1617.48 ha 67 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 76.83 ha 3.2 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 207.84 ha 8.6 %
Lesní půda 142.27 ha 5.9 %
Vodní plochy 169.67 ha 7 %
Zastavěné plochy 36.53 ha 1.5 %
Ostatní plochy 164 ha 6.8 %
Celková výměra k.ú. 2414.62 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Bartošovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT10.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50