Povodňový plán obce AlbrechticeOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Lanškroun.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Albrechtice.

Osoby na území obce Albrechtice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Koryto vodního toku Moravská Sázava je na mnoha místech intravilánu obce nekapacitní a již při průtoku Q5 dochází k zaplavování nemovitostí, příjezdových cest k nemovitostem či místních komunikací (především ř. km 39,60 - 39,75 a 40,78 - 40,89). K reálnému zkomplikování dopravní situace v obci ale dochází především od průtoku Q20, kde je z velké části znemožněn průjezd severní částí obcí směrem k Sázavskému údolí a dále je znemožněn průjezd na obec Sázava.
Pro obec Albrechtice byla stanovena jedna obousměrná objízdná, případně evakuační trasa, která reaguje na zaplavení a zneprůjezdnění místních komunikací v severní části intravilánu obce v případě vybřežení vodního toku Moravská Sázava. Objízdná trasa začíná na křižovatce u č. p. 48 a následně vede přes zahrádkářskou kolonii. Poté pokračuje jižním směrem okolo kostela sv. Anny, na křižovatce pokračuje jižním směrem po polní komunikaci a napojuje se na komunikaci I/43. Objízdnou trasu lze využít i jako evakuační trasu.
Průběh a rozsah povodně ale nelze přesně předpovědět, při povodni může dojít k mnoha různým komplikacím, které mohou eliminovat využití stanovené objízdné trasy (například přívalová povodeň). V těchto případech budou objízdné trasy stanoveny operativně povodňovou komisí obce Albrechtice a povodňovou komisí SO ORP Lanškroun v součinnosti s Policií České republiky.
Dopravní omezení na území obce Albrechtice
Objízdné trasy na území obce Albrechtice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.