Povodňový plán obce AlbrechticeHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Albrechtice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Albrechtice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok na území obce Albrechtice je Moravská Sázava. Číslo hydrologického pořadí 4-10-02-001/0 až 4-10-02-048/0. Vodní tok Moravská Sázava pramení v Orlických horách na svahu Bukové hory ve výšce 793,7 m n. m. Na horním toku protéká obcemi Výprachtice, Albrechtice a Sázava. Do zájmového území proniká Moravská Sázava ze severu a teče jižním směrem přes intravilán obce až po hranice s obcí Sázava, kde zájmové území opouští. Následně Moravská Sázava protéká geomorfologickým celkem Lanškrounská kotlina. Poblíž obcí Krasíkov a Tatenice se vodní tok dostává do údolí, které odděluje dva geomorfologické podcelky Zábřežské vrchoviny (Drozdoskou a Mírovskou vrchovinu). U soutoku Moravské Sázavy s Lukovským potokem se nachází Poldr Žichlínek. U Zábřehu se vodní tok dostává do Mohelnické brázdy a v nadmořské výšce 264,08 m se vlévá zprava do vodního toku Morava na jejím 276,60 ř. km. V povodí se nachází 169 vodních ploch s celkovou rozlohou 132,18 ha. Střední sklon toku činí 9,82 ‰. Průměrná hodnota hustoty říční sítě činí 1,55 km/km2. Plocha povodí činí 510,64 km2 s délkou toku 53,91 km. Průměrný průtok u ústí se pohybuje okolo hodnoty 4,52 m3/s. Vodní tok Moravská Sázava. je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

alb_povodi_moravska_sazava
Povodí vodního toku Moravská Sázava, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

alb_pp_moravska_sazava
Podélný profil vodního toku Moravská Sázava, zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka


N-leté průtoky v korytě vodního toku Moravská Sázava v místech hlásných profilů

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Albrechtice (Moravská Sázava) 43,03 0,46 2,34 9,23 13,7 27,7 35,7
Hlásný profil kat. B Hoštejn (Moravská Sázava) 16,90 4,21 38,9 85,1 108,0 169,0 199,0
Hlásný profil kat. A Lupěné (Moravská Sázava) 8,75 4,35 40,2 57,6 111,0 173,0 203,0

Kalný potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-003 a 4-10-02-004) pramení v severní části obce Horní Třešňovec na jih od Peichlova lesa ve výšce cca 465 m n. m. Následně Kalný potok teče především jihovýchodním a jižním směrem. Do zájmového území proniká ze západní strany, protéká částí zastavěného území obce Albrechtice a následně ústí do vodního toku Moravská Sázava v ř. km 39,59. Plocha povodí činí 5,9 km2 s délkou toku 5,24 km.
Kalný potok významnou měrou ohrožuje západní část intravilánu obce Albrechtice. V případě přívalových srážek dochází k rychlému odtoku vod z na sever a severozápad umístěného povodí, které ještě umocňuje napřímené koryto. Ke zjištění možností retence přívalových srážek a snížení povodňového ohrožení si nechala obec Albrechtice vypracovat studii, která se týká retence a zpomalení srážkových vod pomocí poldrů či retenčních nádrží.

Lesní potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-005) pramení v území obce Cotkytle, na východ od zájmového území, ve výšce cca 590 m n. m. Následně Lesní Potok teče východním směrem a záhy proniká do zájmového území. V zájmovém území mění směr a teče převážně jižním směrem, kde v jižní části zájmové území opouští a proniká na území obce Sázava. V území obce Sázava ústí Lesní potok zleva do vodního toku Moravská Sázava na jejím 37,43 km. Celková délka toku činí 5,05 km.

Hraniční potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-027) pramení v jižní části obce Horní Heřmanice ve výšce cca 610 m n. m. a následně teče jihovýchodním a jižním směrem do části obce Herbortice. V Herborticích vodní tok mění směr na západní až jihozápadní a následně teče po hranici obce Albrechtice s obcí Strážná. Zájmové území Hraniční potok opouští v jižním výběžku a dále teče jižním směrem přes obec Tatenice, kde ústí zleva do vodního toku Moravská Sázava na jejím 23,94 ř. km. Plocha povodí činí 20,29 km2 s celkovou délkou toku 13,87 km.

Chudobský potok (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-003) pramení v západní části obce Horní Heřmanice ve výšce cca 615 m n. m. a následně teče západním až jihozápadním směrem. Nedaleko svého ústí proniká Chudobský potok do severní části zájmového území. Chudobský potok ústí zleva do vodního toku Moravská Sázava v ř. km 42,52. Celková délka vodního toku činí 4,29 km.

LP Moravské Sázavy č. 20 (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-003) pramení v severozápadní části obce Cotkytle ve výšce cca 610 m n. m. a následně teče převážně západním směrem. Před ústím do vodního toku Moravská Sázava protéká severní částí intravilánu obce Albrechtice. Vodní tok LP Moravské Sázavy č. 20 ústí zleva do vodního toku Moravská Sázava v ř. km 41,53. Celková délka vodního toku činí 3,14 km. Vodní tok LP Moravské Sázavy č. 20 významnou měrou ohrožuje severní část intravilánu obce při zvýšených srážkových úhrnech.

Bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 (číslo hydrologického pořadí 4-10-02-005) pramení ve střední části obce Horní Třešňovec na jih od vodojemu ve výšce cca 430 m n. m. a následně teče jihovýchodním směrem. Do zájmového území proniká v jihozápadním cípu a následně ústí zprava do vodního toku Moravská Sázava v ř. km 38,29. Vodní tok Bezejmenný vodní tok s IDVT 10186048 významnou měrou ohrožuje jihozápadní část intravilánu obce při zvýšených srážkových úhrnech.

alb_vodni_toky
Vodní toky na území obce Albrechtice delší než 0,25 km

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Albrechtice

Přehled vodních nádrží na území obce Albrechtice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".
V území obce ani na vodních tocích nad obcí se nenachází žádné vodní nádrže, které by mohly významnou měrou ovlivnit průběh povodně nebo ohrozit majetek občanů či obce.