Povodňový plán obce AlbrechticeCharakteristika zájmového území

Obec Albrechtice se nachází ve východní části Pardubického kraje v území obce s rozšířenou působností Lanškroun. Obec Albrechtice se rozkládá v údolí vodního toku Moravská Sázava a tvoří bránu do evropsky významné lokality Moravská Sázava, která je i významným turistickým cílem místních obyvatel. První zmínka o obci Albrechtice pochází z roku 1285. K 31. 12. 2016 bylo v obci evidováno 464 obyvatel. Rozloha katastru obce činí 1 006,58 ha.

Nejvýznamnější vodní tok na území obce Albrechtice je Moravská Sázava, která pramení v Orlických horách na svahu Bukové hory ve výšce 793,7 m n. m. Do zájmového území proniká Moravská Sázava ze severu a teče jižním směrem přes intravilán obce až po hranice s obcí Sázava, kde zájmové území opouští. U Zábřehu se vodní tok dostává do Mohelnické brázdy a v nadmořské výšce 264,08 m se vlévá zprava do vodního toku Morava na jejím 276,60 ř. km.

Řešené území obce je složeno z jednoho katastrálního území - Albrechtice u Lanškrouna. Obec Albrechtice se dále skládá z jedné části obce, která nese pojmenování Albrechtice. V obci se nachází jedna základní sídelní jednotka (ZSJ), která nese stejné pojmenování jako část obce.

Intravilán obce Albrechtice se rozkládá ve velmi členitém údolí vytvořeném vodním tokem Moravskou Sázavou. Zástavba má venkovský charakter s velmi rozvolněnou zástavbou až na jižní část, kde se objevují náznaky soustředěné městské zástavby. Zástavba v jižní části území plynule navazuje na zástavbu obce Sázava. V území obce Albrechtice se nachází dva velké zemědělské komplexy, které se nachází v jihozápadním výběžku. Dále se v území obce nachází velký průmyslový komplex (AGROBROKEŠ, s. r. o.), který se nachází v jižní části území obce u místní komunikace vedoucí do obce Sázava. Neurbanizované území obce má agrárně-lesnický charakter, kdy severní část je zalesněna a směrem k jihu, kde to reliéf umožňuje, je půda zorněna. V území obce se nachází pouze dvě malé vodní nádrže. Územím obce prochází komunikace I/43. Zásobení objektů obce Albrechtice pitnou vodou je zajišťováno ze společného vodovodního potrubí, případně v omezené míře studnami v osobním vlastnictví občanů. Obec Albrechtice nemá vybudovaný soustavný kanalizační systém, ale pouze systém příkopů, struh a propustků pro odvádění dešťové vody. Významnými památkami na území obce je kostel sv. Anny a sloup se sousoším Piet.

alb_prehledka
Znázornění území obce Albrechtice


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce Albrechtice do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, do dvou oblastí: Jesenické podsoustavy a Orlické podsoustavy, do dvou celků: Zábřežské vrchovinyPodorlické pahorkatiny, tří podcelků: Drozdovské vrchovinyŽamberské pahorkatinyMoravskotřebovské pahorkatiny, a tří okrsků: Zborovské vrchoviny,  Čermenské pahorkatiny a Lanškrounské kotliny.

Intravilán obce Albrechtice se rozkládá v zařízlém údolí vytvořeném vodním tokem Moravská Sázava a jeho přítoků. Celé území obce je bohatě členěné s hluboce zařízlými údolími podél přítoků vodního toku Moravská Sázava. Zájmové území se svažuje převážně jihozápadním a západním směrem k vodnímu toku Moravská Sázava. V severozápadní části území se nad intravilánem tyčí velmi specifický hřeben s velmi příkrými svahy. Průměrná nadmořská výška obce činí 395 m n. m. a nejvyšším bodem je bezejmenný vrchol v severovýchodní části zájmového území o výšce cca 630 m n. m. Co se geologického složení týče, v zájmovém území převažují slínovce, vápence a svor. V jihovýchodní části zájmového území se lokálně vyskytuje písčitý štěrk, písek, pískovec vápenitý, jílovitý, glaukonický a rohovec. Jihozápadní výběžek je typický výskytem hlíny, štěrku, písku, vápnitého jílovce, slínovce a vápnitého pískovce.

alb_dmt
Výškové poměry na území obce Albrechtice

 

alb_sklon
Sklonitostní poměry na území obce Albrechtice

 

Struktura půdního fondu

V území obce Albrechtice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jihozápadní část území obce, která je složena z půdního typu hnědozem. V západní části území kopíruje vodní tok Moravská Sázava půdní typ fluvizem. Podél přítoků Moravské Sázavy (Kalného potoka, Chudobského potoka, bezejmenného vodního toku s IDVT 10186048) se nachází půdní typ glej. V severozápadní části území se nachází na vrcholku hřebene půdní typ pararendzina.

Celková rozloha řešeného území činí 1 006,58 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (576,25 ha). Zemědělská půda (365,81 ha) je tvořena ornou půdou (200,89 ha), trvalými travními porosty (142,72 ha), zahradami a ovocnými sady (22,25 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (50,59 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (7,64 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 6,29 ha.

Struktura a jednotlivé zastoupení druhů využití pozemků v obci Albrechtice

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda Zemědělská půda (ZP) celkem 365,81 ha 36,34 %
Orná půda ze ZP 200,89 ha 54,91 %
Zahrady a ovocné sady ze ZP 22,25 ha 6,08 %
Trvalé travní porosty ze ZP 142,72 ha 39,01 %
Lesní půda 576,25 ha 57,25 %
Zastavěná plocha a nádvoří 7,64 ha 0,76 %
Vodní plocha 6,29 ha 0,63 %
Ostatní plocha 50,59 ha 5,02 %
Celková výměra 1 006,58 ha 100,00 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celá západní část do mírně teplé klimatické oblasti MT7 a východní část území do chladné klimatické oblasti CH7.

Zájmové území se vyznačuje normálně dlouhým až velmi krátkým, mírným a mírně suchým až mírně chladným a vlhkým létem. Přechodné období je krátké až dlouhé s mírným až mírně chladným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je dlouhá až normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně vlhká s krátkým až dlouhým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 750-800 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 6-7 °C.

Charakteristika mírně teplé klimatické oblasti MT7 a chladné klimatické oblasti CH7

Charakteristika
MT7
CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140- 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C]

(-2) - (-3)

(-3) - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 16
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100- 120 120 - 130
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 100 - 120

Dle Corine Land Cover 2012 je území obce Albrechtice tvořeno především jehličnatými a smíšenými lesy, které se rozkládají v severní a jihovýchodní části území. Menší ploška smíšených lesů se dále nachází ve střední části obce, na východ od intravilánu. Mezi těmito dvěma celky lesů se nachází louky a orná půda. Západní část zájmového území je tvořena městskou nesouvislou zástavbou, která tvoří liniový prvek s přesahem do sousední obce Sázava.

V zájmovém území se nenachází, ani do něho nezasahuje, žádné velkoplošné nebo maloplošné zvláště chráněné území. Do severní části zájmového území zasahuje pouze prvek soustavy NATURA 2000 - evropsky významná lokalita Moravská Sázava.