Povodňový plán obce AlbrechticeCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Albrechtice je při povodni ohrožováno 112 budov, které trvale obývá zhruba 380 obyvatel, z toho 41 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Albrechtice - agregované


Ohrožující objekty

V případě dlouhodobých vytrvalých dešťů, přívalových srážek nebo vzestupu hladiny na vodních tocích v obci může dojít k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující a v obci Albrechtice byly stanoveny 3. 

Ohrožující objekty na území obce Albrechtice
Kontaminovaná místa na území obce Albrechtice

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Albrechtice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Albrechtice u předsedy povodňové komise obce.