Povodňový plán obce VatínPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Vatín byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 2014 a 2019. Povodně byly způsobeny přívalovými srážkami v důsledku vysokých úhrnů srážek (i více než 70 mm/h), následným rozvodněním vodních toků a splachem bahna z polí. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Vatín, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodně v roce 2014
Dne 23. 5. 2014 kolem 18. hodiny došlo k přívalovým dešťům a následným splachům z polí. Došlo k rozvodnění Vatínského potoka od horní části vodního toku a následně i ke splachu z polí, který měl za následek zatopení garáže a hospodářských místností u rodinného domu č. p. 59. Na místě zasahovala jednotka SDH Vatín a SDH Ostrov nad Oslavou, následně SDH Vatín kontrolovalo vodní tok Vatínského potoka od rybníka Návesník až po hranici katastru obce. Velký splach hlíny byl zaznamenán v rybníku Návesník a na místních komunikacích.

Písemná zpráva ze dne 2. 6. 2014:
,,Věc: Splach půdy 23. 5. 2014
Dne 23. 5. 2014 přibližně od 18,00 byl v naší obci srážkový souhrn 49 mm za 20 minut. Moderní technologie sázení brambor způsobila akumulaci vody, na pč. KN 244/1 a 244/4, která se opírala o mez. Tato mez nemovitosti rozděluje majetkově. Nejprve voda začala stékat do cesty pč. 628 u pana Františka Lázničky, čp. 94, poté došlo k protržení meze a voda spolu se zeminou, zejména ornou půdou, vytvořily záplavu nemovitosti čp. 59 pana Ivoše Sobotky a čp. 14, Jitky Smolíkové, dále struhou voda s naplaveninami také odtékala do Vatínského potoka, kde společně s přepadem z rybníku Kříbek vytvořily mohutný vodní tok, který vyčistil koryto potoka od větví, naplavenin desek apod. Toto vše společně se zeminou vteklo do rybníka na návsi, kde u přepadu se větve zachytily, což mělo za následek značné zvýšení hladiny a vytvoření náplavy v rybníku na návsi. Ke značné akumulaci vody došlo také v místech přehrazení vodního toku. Zde došlo ke vzniku naplavenin z pole do kanalizačního systému.
Další překážka vodě a tím možnost akumulace se vytvořila u nemovitosti čp. 19, Petra Hajátka, o mostek vytvořený pro vjezd do garáže se zachytily desky a nastoupaná voda odtékala po pozemku pana Jaroslava Hajátka kolem nových budov, odkud se zpátky vracela zpět do potoka.
Voda, která při dešti tvoří značné koryto, a to od Bencových po čističku, zde byla dobře zvládnutá, nedošlo z této strany k zaplavení čističky.
Při odstraňování následků lokální záplavy byl povolán záchranný hasičský sbor Ostrov nad Oslavou a místní SDH.
Straka Zdeněk, starosta obce Vatín"
Povodně v roce 2019
Dne 19. 6. 2019 cca v 18:30 byl v obci velký déšť, což mělo za následek rozvodnění Vatínského potoka od rybníka Panský a u železničního mostku se rozvodněný potok spojil s odvodněním tělesa železniční dráhy. Následně byl tok posílen splachem z polí. Starosta obce zaznamenal příjezd jednotky HZS k rodinnému domu č. p. 48. Po konzultaci s velitelem zásahu byl vyhlášen místní požární poplach. Rychle začala stoupat hladina nádrže Návesník, kde po velkém splachu z Vatínského potoka došlo k ucpání požeráku nádrže. V důsledku ucpání začala stoupat hladina Návesníku a došlo k zaplavení zahrady místní kaple. Jednotka SDH a dobrovolníci pomohli požerák uvolnit. Následně se ucpal propustek pod místní komunikací a hrozilo zaplavení okolních nemovitostí a majetku obyvatel. Propustek se přebagroval, uzavření komunikace a přebagrování bylo další den ohlášeno stavebnímu úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Oprava komunikace a propustku činila 939 261,- Kč. Bylo čerpáno z hospodářských budov a č. p. 19 a č. p. 60.