Povodňový plán obce VatínCharakteristika zájmového území

Obec Vatín se nachází v Kraji Vysočina, která částečně náleží do území CHKO Žďárské vrchy v SO ORP Žďár nad Sázavou. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 322 obyvatel, z toho 165 mužů a 157 žen. Velikost obce činí 485,6 ha.

Katastr obce Vatín rozděluje silnice první třídy I/37, která vede z Velké Bíteše přes Žďár nad Sázavou, Pardubice a Hradec Králové do Trutnova. Tato komunikace tvoří jižní hranici CHKO Žďárské vrchy. Pro katastr obce jsou typické rybníky a orná půda v extravilánu obce. Katastrem prochází také železniční trať, která má velký vliv na odtokové poměry v obci. V obci se nachází kaple Panny Marie Sedmibolestné. Přímo u kaple je požární nádrž jménem Návesník. V obci je mateřská škola, obchod, místní podnikatelé, např. autoservis, několik památných křížů a chráněný jilm u Božích muk. Obec disponuje vlastním sborem dobrovolných hasičů.

Katastrální území obce Vatín

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina a okrsku Veselská sníženina.

Okrsek Veselská sníženina je plochá sníženina s rozlohou 102,61 km2. Je tvořená převážně rulami, migmatity a amfibolity moldanubika. Jedná se o oblast, v jejímž západním okraji probíhá hlavní evropské rozvodí a kde je pramenná oblast Oslavy s plochými rozevřenými údolími vodních toků a velkým množstvím rybníků. Oblast je středně zalesněna smrkovými porosty, vzácně zbytky bučin. Na území je četné množství rybníků s pobřežními mokřady, dále vlhké louky, často s rašeliništními druhy. Okrsek náleží do CHKO Žďárské vrchy.

Terén v obci Vatín je v intravilánu mírně svažitý až rovinatý, s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 550 a 570 m. Směrem na sever od intravilánu se terén zvedá až do výšky 590 m n. m. Směrem na jih od intravilánu naopak terén klesá do výšky 533 m n. m., kde nejnižší bod tvoří údolí vodního toku Oslava.

Území obce Vatín je z geologického hlediska tvořeno především pararulou až migmatitem. V severozápadní části se střídají pásy ruly a pararuly, které jsou orientovány ve tvaru písmene J. Ostrůvkovitě se v katastru vyskytuje granodiorit až diorit křemenný a amfibolit. Oblasti vodních toků tvoří v intravilánu obce smíšený sediment, ostatní toky tvoří nivní sediment.


Struktura půdního fondu

V území obce Vatín jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. V západní části katastru se hojně vyskytuje luvizem oglejená a pseudoglej modální. V oblastech vodních toků převažuje glej modální, avšak oblast vodního toku Oslava tvoří glej fluvický.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 485,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako  orná půda (279,0 ha). Ostatní zemědělská půda je tvořena trvalými travními porosty (52,8 ha) a zahradami (5,8 ha). Lesní půda se vyskytuje pouze na 91,9 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (32,1 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (8,3 ha). Vodní plochy se rozkládají na 15,6 ha.

Využití pozemků v obci Vatín (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 279,0 ha 57,5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 5,8 ha 1,2 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 52,8 ha 10,9 %
Lesní půda 91,9 ha 18,9 %
Vodní plochy 15,6 ha 3,2 %
Zastavěné plochy 8,3 ha 1,7 %
Ostatní plochy 32,1 ha 6,6 %
Celková výměra k. ú. 485,6 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Vatín je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 6,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT3.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50