Povodňový plán obce VatínHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Vatín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vatín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení intravilánu, na území obce Vatín je Vatínský potok. Číslo hydrologického pořadí 4-16-02-0010-0-00. Vatínský potok vzniká severozápadně od intravilánu z Vatínského rybníku v nadmořské výšce 572 m n. m. v katastru obce Vatín. Vodní tok směřuje jihovýchodně pod železničním mostem k intravilánu obce. Na okraji intravilánu protéká potok rybníkem Kříbek a pokračuje okolo zahrad a zástavby do požární nádrže Návesník. Nádrž je v centru obce, kde se nachází kaple Panny Marie Sedmibolestné. Z nádrže tok odtéká jihozápadním směrem a u č. p. 109 se jeho směr mění na jih až jihovýchod. Pod intravilánem tok protéká třemi rybníky. Za rybníkem Růžičků v nadmořské výšce 532 m n. m. se Vatínský potok vlévá do Oslavy. Tok je dlouhý 2 km.

Významným vodním tokem z hlediska povodňového ohrožení je také Oslava (ČHP 4-16-02-0010-0-00), která zasahuje na území obce Vatín pouze částečně, a to v jižním okraji katastrálního území. Jedná se o vodohospodářsky významný vodní tok pramenící nad Matějovským rybníkem severozápadně od Nového Veselí v katastrálním území obce Matějov v nadmořské výšce 570 m. Plocha jejího povodí činí 867,2 km2 a délka je 99,6 km. Hned zpočátku se na jejím toku nacházejí dvě velká vodní díla (Matějovský a Veselský rybník), která jsou klíčová pro regulaci množství vody v Oslavě, především z pohledu prevence povodní a sucha. Po odtoku z Veselského rybníka protéká Oslava středem intravilánu městyse Nové Veselí jihovýchodním směrem a území městyse opouští uprostřed polí. Mezi její největší přítoky patří Bohdalovský potok, Balinka a Chvojnice. Oslava ústí levostranně u Ivančic do řeky Jihlavy v nadmořské výšce 209 m.

Oslava je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Oslavy (Zdroj: PP SO ORP Žďár nad Sázavou)

Místo profiluř. kmN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Oslava (Nové Veselí) - pod Veselským rybníkem 95,66 2,5 3,5 5,5 7 9 11 13

 

Vodní toky na území obce Vatín


Základní údaje o vodních dílech na území obce Vatín

Přehled vodních děl na území obce Vatín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Vatín se nachází celkem 21 vodních nádrží. Většina nádrží náleží do soustav rybníků, které společně tvoří velký retenční prostor pro zadržení vody v krajině. Rybníky tak plní protipovodňovou ochranu intravilánu obce, avšak v případě havárie mohou významně ohrozit místní obyvatelstvo, a to zejména rybník Kříbek a požární nádrž Návesník. Ostatní rybníky jsou buď menších rozměrů, nebo v dostatečné vzdálenosti od intravilánu, a nemohou tak v případě havárie způsobit povodně většího charakteru.
Na toku Oslava nad obcí se nachází dvě významná vodní díla III. kategorie TBD, která mohou vyvolat v případě havárie povodeň většího rozsahu a zasáhout obec Vatín. Jedná se o Veselský rybník a Matějovský rybník.