Povodňový plán městského obvodu SvinovOdtokové poměry

Vodní tok Odra má na území městského obvodu Svinov oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 26,02 - 38,06, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá platnosti od 26. 8. 2019 (č. j. MSK 51407/2019). 
Vodní tok Porubka má na území městského obvodu Svinov oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 1,0 - 7,0, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá platnosti od 21. 10. 2011 (č. j. MSK 188089/2011). V roce 2018 došlo k aktualizaci záplavového území v úseku ř. km 0,00 - 1,68, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a nabývá planosti od 17. 12. 2018 (č. j. MSK 116486/2018). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Odry nebo Porubky. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území městské obvodu se nachází množství mostků, lávek a propustků, které mohou v případě povodní způsobit zhoršení odtokových poměrů a tím zhoršit povodňovou situaci a ohrozit blízké objekty a obyvatelstvo. Na území městské obvodu bylo identifikováno několik kritických míst omezující odtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:
 • Vodní tok Odra - Levobřežní inundační hráz, Malá vodní elektrárna 
 • Vodní tok Porubka - Mosty (ul. Bílovecká, Nad Porubkou, Dr. Kudely, F. a A. Rýšových) a také lávky (ul. Nad Porubkou, Kmochova, Závětří nebo Kutnohorská) 
Místa omezující odtokové poměry na území městského obvodu Svinov

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území městského obvodu Svinov byla stanovena tři místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - tyto místa se shodují s kritickými bodu, které jsou více rozepsány níže. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území městského obvodu Svinov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území městského obvodu Svinov metodou kritických bodů

Na území městského obvodu Svinov byly stanoveny tři kritické body:
 • Kritický bod 20102362 (povodí PP Porubky v km 3,25) - tento kritický bod ohrožuje oblast v okolí Nad Porubkou v přemostění vodního toku Porubka
 • Kritický bod 20108323 (povodí bezejmenného toku IDVT: 10212518) - tento kritický bod ohrožuje oblast v okolí ulice Přemyšovská
 • Kritický bod 20102415 - tento kritický bod ohrožuje oblast okolo lokality Polanecká

Charakteristika kritických bodů na území městského obvodu Svinov

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
20102362 4,510 % 76,811 % 271,18 ha
20108323 3,514 % 82,817 % 246,81 ha
20102415 3,619 % 64,454 % 31,84 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území městského obvodu Svinov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území městského obvodu Svinov

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území městského obvodu Svinov mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území městského obvodu Svinov

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území městského obvodu Svinov se nachází celkem 4 vodních nádrže, z nich tři se nachází jižně od intravilánu poblíž vodního toku Mlýnka, jedná se o Nový Rybník a Rojek. Poslední nádrž se nachází v intravilánu městského obvodu poblíž ulice Navrátilova. 
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území městského obvodu Svinov

Vodní díla v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na území městského obvodu Svinov jsou vybudována protipovodňová opatření. Jedná se ochranné hráze na vodním toku Odra v ř.km 18,992 - 19,650 a 19,750 - 21,250. Podobné opatření bylo vybudováno i na toku Porubka v ř. km 0,1 - 0,2.
Protipovodňová opatření na území městského obvodu Svinov