Povodňový plán městského obvodu SvinovOrganizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Úřad městského obvodu Svinov.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise městského obvodu Svinov.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise městského obvodu a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán městského obvodu je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Ostrava.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území městského obvodu Svinov bude řídit povodňová komise městského obvodu Svinov, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Ostrava.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise městského obvodu Svinov:

 • povodňové komisi ORP Ostrava
 • povodňové komisi městského obvodu Třebovice a Nová Ves
 • IBC Moravskoslezského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území městského obvodu, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise městského obvodu Svinov od:

 • předpovědní povodňové služby
 • městských obvodů Poruba nebo Polanka nad Odrou, které se nacházejí na vodních tocích nad městským obvodem
 • povodňové komise ORP Ostrava
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od IBC Moravskoslezského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán městského obvodu Svinov obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Ostrava
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pod.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Moravskoslezského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komiseJednacího řádu povodňové komise městského obvodu Svinov.

Zahájení činnosti povodňové komise městského obvodu Svinov včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgán městského obvodu Třebovice a Nová Ves
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Ostrava
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • IBC HZS Moravskoslezského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta městského obvodu:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území městského obvodu Svinov
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území městského obvodu Svinov
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území městského obvodu Svinov
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise nebo pověřený člen PK

Povinnosti povodňové komise městského obvodu Svinov:

 • řeší povodňovou situaci na území městského obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území městského obvodu Svinov
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím městských obvodu Třebovice a Nová Ves, ležících níže na vodních tocích a povodňové komisi ORP Ostrava
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední městské obvody o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území městského obvodu Svinov
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech městského obvodu Svinov
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území městského obvodu Svinov
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území městského obvodu Svinov
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území městského obvodu Svinov
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území městského obvodu Svinov
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území městského obvodu Svinov
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti městského obvodu, vyžádá další pomoc u HZS Moravskoslezského kraje a u povodňového orgánu ORP Ostrava
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území městského obvodu Svinov
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území městského obvodu Svinov
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území městského obvodu Svinov (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území městského obvodu Svinov
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území městského obvodu Svinov
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území městského obvodu Svinov a zajišťuje jejich evidenci (majetek městského obvodu, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území městského obvodu Svinov
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území městského obvodu Svinov

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Ostrava (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Odry, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Poruba 1
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace:

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům / byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuace (pěšky / vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kapitole Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.