Povodňový plán městského obvodu SvinovCharakteristika zájmového území

Městský obvod Svinov se nachází na levém břehu řeky Odry v městě Ostrava v Moravskoslezském kraji. K 26. 3. 2021 bylo v městském obvodě evidováno 4 257 obyvatel. Rozloha městského obvodu je 1 162,3 ha.

Katastrální území městského obvodu Svinov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Většina území spadá pod subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblastí Severní vněkarpatské sníženiny a Západní vněkarpatské sníženiny a celky Moravská brána a Ostravská pánev.

Celek Moravská Brána je tvořen rovinou nebo mírnou pahorkatinou vyplněnou neogénními sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s rozsáhlými sprašovými pokryvy. Jejím nejvyšším bodem je jižní úbočí kopce Obírka, kde hranice celku procházející svahem kopce dosahuje výšky 382 m. Nejvyšším vrcholem je pak bezejmenná kóta 344 m nacházející se západně od obce Olšovec. Rozloha je 534 km2 a střední nadmořská výška je 263,5 m.

Celek Ostravská pánev se nachází v karpatské předhlubni mezi dvěma hlavními geologickými útvary našeho území — Českým masivem a Západními Karpaty. Podloží pánve tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a spodnokarbonských uloženin. Pro Ostravskou pánev je velmi důležitý geologický vývoj od paleozoika, konkrétně v karbonu, kdy zde docházelo k sedimentaci a vzniku černouhelných slojí. Nejvyšším vrcholem jsou Kouty s nadmořskou výškou 337 m n. m., které se nacházejí v katastrálním území obce Sedliště, kde Ostravská pánev již přechází postupně v Podbeskydskou pahorkatinu. Rozloha je 486 km2 a střední nadmořská výška je 244 m.

Území městského obvodu Svinov je z geologického hlediska tvořeno především sprašovou hlínou. V blízkosti vodního toku Odra a Porubka se vyskytuje hlína, písek, štěrk. Lokálně se zde vyskytuje také navážky, haldy, výsypkou, odvaly vytvořeny antropogenní činností.

Terén v městském obvodu Poruba je spíše rovinatý, s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 210 a 230 m. Intravilán městského obvodu se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k západu), přičemž jeho nejvyšší části jsou 260 m. Na území se nenachází žádný významný vrchol.

Digitální model reliéfu na území městského obvodu Svinov

Sklonitostní poměry na území městského obvodu Svinov

Struktura půdního fondu

V území městského obvodu Svinov se nachází v okolí vodního toku Odra glej fluvická, poblíž menších vodních toků a také Porubky se nachází fluzemi glejová nebo pseudoglej modální. Především v extravilánu se vyskytuje luvizem oglejená.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

 

Klimatické charakteristiky

Na území městského obvodu Svinov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městského obvodu do mírně teplé klimatické oblasti MT10.

Lokalita MT10 se tak vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, léto je dlouhé, teplé a suché, podzim je mírně teplý a krátký, zima je mírně teplá, velmi suchá a krátká. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50