Povodňový plán městského obvodu SvinovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území městského obvodu Svinov

Přehled vodních toků a jejich správců na území městského obvodu Svinov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území městského obvodu Svinov je Odra. Číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1560-0-00. Odra pramení v Oderských Vrších v nadmořské výšce 633 m n. m., odtud odtéká jihovýchodním směrem a po asi 55 km se její trasa u obce Bernartice nad Odrou vstupem do Moravské Brány pravoúhle láme směrem k severovýchodu. Od tohoto lomu teče hlavní linie trasy směrem k Ostravské pánvi a ke státním hranicím s Polskou republikou. Zde řeka tvoří státní hranice přibližně na 8 km svojí délky a území ČR opouští pod Bohumínem u Kopytova pod soutokem s Olší v nadmořské výšce 190 m n. m. Odra má na území České republiky délku 131,7 km, zbývající délka přes Polskou republiku až po ústí do Baltského moře činí 734 km. Od soutoku s Budišovkou (v km 97,4) po ústí Olše je Odra ve správě státního podniku Povodí Odry, horní trať až k prameni (km 97,4 – 127,8) spadá do Vojenského újezdu Libavá.

Odra je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Odry

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Bohumín, Odra 3,32 41 336 738 950 1520 1810
Hlásný profil kat. A Svinov, Odra 19,12 12,5 128 258 322 491 571
Hlásný profil kat. A Odry, Odra 81,98 3,45 39,2 83,9 107 169 199


Porubka 
(číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1591-0-00) pramení v nadmořské výšce 390 m pod obcí Pustá Polom a ústí do Odry v městském obvodu Svinov ve výšce 210 m n. m. Protéká zastavěnou oblastí městského obvodu Svinov od severozápadu ř. km 3,3 (městský obvod Poruba) na východ do soutoku s řekou Odrou. Celková délka toku činí 20,1 km (z toho městským obvodem Svinov protéká cca 3,3 km její délky). Sklon dna se pohybuje okolo 2,5 %. Tok má oficiálně stanovené záplavové území.

Mlýnka (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1592-0-60) je náhon, který vzniká ve Studénce levým odtokem řeky Odry nad jezem Studénka v okrese Nový Jičín. Potok dále teče Moravskou bránou podél řeky Odry přes CHKO Poodří, kde jsou jeho propojenými přítoky a odtoky Bílovka a Křípopa. Pak potok protéká kolem Jistebníku, kde se do něj vlévá Luční potok, pak teče kolem Polanky nad Odrou a v Ostravě-Svinově se vlévá zprava do Porubky.

Vodní toky na území městského obvodu Svinov

Základní údaje o vodních dílech na území městského obvodu Svinov

Přehled vodních děl na území městského obvodu Svinov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území městského obvodu Svinov se nachází celkem 4 vodních nádrže, z nich tři se nachází jižně od intravilánu poblíž vodního toku Mlýnka, jedná se o Nový Rybník a Rojek. Poslední nádrž se nachází v intravilánu městského obvodu poblíž ulice Navrátilova.