Povodňový plán obce PasohlávkyCharakteristika zájmového území

Obec Pasohlávky se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Pasohlávky se nacházejí v Dyjsko-svrateckém úvalu, na břehu vodní nádrže Nové Mlýny, součástí obce je také katastrální území zatopeného Mušova. Rozloha obce činí 26,62 km².  K 1. 1. 2020 zde žilo 739 obyvatel.

Katastrální území obce Pasohlávky

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny a oblasti Západní vněkarpatské sníženiny. Území obce Pasohlávky pak řadíme do celku Dyjsko-svratecký úval, podcelků Dyjsko-svratecká niva, Dunajovické vrchy (s okrskem Dunajovická sníženina) a Drnholecká pahorkatina (s okrskem Olbramovická pahrokatina).

Dyjsko-svratecký úval je sníženina s plochým povrchem měkkých tvarů o rozloze 1453,43 km2. Střední nadmořská výška se pohybuje okolo 210 m. Část čelní hlubiny je vyplněná neogenními a kvartérními usazeninami. Nejvyšší a výrazný vrchol tvoří Výhon (355,6 m n. m.), nejnižší bod (kolem 170 m n. m.) je v oblasti Novomlýnských jezer. Nejnižší části tvoří údolní nivy řek Dyje, Jevišovky, Jihlavy lemované akumulačními terasami, okraje tvoří nížinné pahorkatiny s kryogenními tvary (kryopedimenty, sítě úpadů, sprašové plošiny, návěje a závěje). Vyskytují se zde převážně pole.

Z geologického hlediska na většině území převažuje hlína, písek a štěrk. V okolí vrchu Hradisko a na západě území se nachází jíl a jíl vápnitý.


Struktura půdního fondu

Na území obce Pasohlávky jednoznačně dominuje půdní typ černozem a jeho variety. Výjimku tvoří severovýchodní část obce, která je složena z půdního typu fluvizem modální. Střední část území zastávají vodní plochy, okolo kterých se místy vyskytují půdní typy regozem a černice. Na západní části území se v malém množství nachází pelozem karbonátová. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 666,20 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Zemědělská půda (1 356,33 ha) je tvořena ornou půdou (1 104,11 ha), vinicemi (148,74 ha), ovocnými sady (51,31 ha), trvalými travními porosty (37,61 ha) a zahradami (14,56 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména vodní plochy (756,29 ha), lesní půda (318,23 ha), ostatní plocha (211,27 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (24,08 ha).

Využití pozemků v obci Pasohlávky (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 104,11 ha 41,4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 148,74 ha 5,6 %
Zahrady 14,56 ha 0,5 %
Sady 51,31 ha 1,9 %
Trvalé travní porosty 37,61 ha 1,4 %
Lesní půda 318,23 ha 11,9 %
Vodní plochy 756,29 ha 28,4 %
Zastavěné plochy 24,08 ha 0,9 %
Ostatní plochy 211,27 ha 7,9 %
Celková výměra k.ú. 2 666,20 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé podoblasti T4. Teplá oblast T4 se vyznačuje velmi dlouhým, velmi teplým a suchým létem, přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a teplým podzimem, zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60