Povodňový plán města PřeloučOdtokové poměry

Vodní tok Labe má na území města Přelouč oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 935,713 - 986,988, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Pardubického kraje a nabývá platnosti od 29.12.2015 (č. j. KrÚ 77681/2015). 
Na Labi jsou odtokové poměry v hodnotě 1 : 17 (poměr průměrného a povodňového průtoku 100 - leté povodně), na malých tocích jsou odtokové poměry v předmětném území značně nevyrovnané cca 1 : 200 – 1 : 300.
Pro zatápění města Přelouč je rozhodující hladina v Labi, které protéká správním územím města. V současné době je však levý břeh Labe ochráněn valem železničního koridoru a zpětné vzdutí tokem Švarcavy je blokováno protipovodňovým stavidlovým uzávěrem v prostupu pod koridorem. Vlastní tok Švarcavy protéká zástavbou v centru města a především vzhledem k zatrubněné části představuje potenciální nebezpečí především z hlediska výpadku extrémních dešťových srážek. Pro tok Švarcavy není zpracováno záplavové území.
Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území města Přelouč se nachází několik míst, která by mohla omezovat odtokové poměry. Jedná se převážně o propustky a mostky. 
Místa omezující odtokové poměry na území města Přelouč

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Nebezpečí představují drobné toky a to především z hlediska výpadku extrémních lokálních srážek, které mohou způsobit tzv. „bleskové povodně“, které se v poslední době vyskytují častěji. Okrajem území města protéká Lipoltická svodeň (Tupesy, Štěpánov, Klenovka). Přeloučí protéká Švarcava, která v kombinaci s uzavřeným protipovodňovým uzávěrem v profilu železničního koridoru a výpadkem srážek do uzavřeného povodí, může ohrozit zástavbu v dolní části toku (pod výtokem ze zatrubnění). Další problémy na Švarcavě, i z hlediska historických zkušeností, se dají očekávat v zástavbě nad Račanským rybníkem. Okrajem katastrálního území Lhoty u Přelouče teče Brložský potok, který rovněž protéká částí Škudly, kde je problematické stavidlo pro napouštění vodní nádrže v místní části - v případě větších dešťů je nutné řešit ovládání (otevření) stavidla. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území města Přelouč

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území města Přelouč metodou kritických bodů

Na území města Přelouč byly stanoveny tři kritické body. Jejich charakteristika je uvedena v následující tabulce.

Charakteristika kritických bodů na území města Přelouč

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10 104 870 4,004 % 84,484 % 202,030 ha
10 106 116 3,630 % 89,871 % 70,930 ha
10 110 467 3,830 % 59,564 % 615,070 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území města Přelouč. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území města Přelouč

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území města Přelouč mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Z historických zkušeností může výskyt ledových jevů nastat na pilířích mostní konstrukce přes Labe na silnici II/333.
Místa výskytu ledových jevů na území města Přelouč

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území města Přelouč se nenachází vodní dílo I. - II. kategorie. Severovýchodně od města se pod silnicí II/333 nachází dílo III. kategorie jez Přelouč. 

Na území města se nachází několik vodních děl IV. kategorie, z nichž největší je rybník Buňkov mezi Břehy a částí Lohenice a dále Račanský rybník v intravilánu města. Na území katastru, východně od Lohenic, se také nachází zatopený důl po těžbě štěrkopísku. 

Na území města se dále nachází i několik drobných vodních nádrží, které nemají na povodňovou situaci ve městě vliv. 
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území města Přelouč

Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Pro zatápění města Přelouč je rozhodující výška hladiny v Labi, které protéká správním územím města. V současné době je však levý břeh Labe ochráněn valem železničního koridoru a zpětné vzdutí tokem Švarcavy je blokováno protipovodňovým stavidlovým uzávěrem v prostupu pod koridorem. Vlastní tok Švarcavy protéká zástavbou v centru města a především vzhledem k zatrubněné části představuje potenciální nebezpečí především z hlediska výpadku extrémních dešťových srážek. Pro tok Švarcavy není zpracováno záplavové území.

Zpětné vzdutí Švarcavou z Labe je však v současné době eliminováno protipovodňovým stavidlovým uzávěrem, který v případě potřeby uzavře prostup Švarcavy pod koridorem. Vzhledem k průběžným průtokům Švarcavou je však nutné v případě uzavření stavidlového uzávěru provést odborný odhad momentálního průtoku Švarcavou (pokud možno s odhadem vývoje hydrometeorologické situace) a na tuto hodnotu zajistit dostatečnou kapacitu čerpadel a elektrického příkonu na operativní přečerpávání průtoku ze Švarcavy přes val železničního koridoru. V případě větších průtoků je nutné přiměřeným způsobem opevnit výtok od čerpacích hadic (nebo nainstalovaného potrubí) např. podložením plastovou fólií a to tak, aby nedošlo k výmolům paty svahu železničního koridoru nebo břehu Švarcavy apod. Záplavové území uvedené v mapovém podkladu zatím počítá se zaplavením území za uzávěrem (v době tvorby modelu záplavových čar nebyl protipovodňový uzávěr funkční).

Protipovodňová opatření na území města Přelouč