Povodňový plán města PřeloučCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území SO ORP Přelouč na 835 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel na území města Přelouč je aktuálně 78, z toho 24 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města Přelouč - agregované

Zaplavení ohrožuje především část Lohenice (hrozí odříznutí od zpevněných ústupových komunikací, zbývají nezpevněné lesní cesty směrem na Výrov), dolní část Mělic (záplavové území okrajem zasahuje spodní část směrem k Labi včetně komunikace směřující k mostu přes Labe) a okrajově se dotýká pozemků přiléhajících k Labi ve Lhotě u Přelouče. Ve městě Přelouči však ohrožuje zaplavením území a zástavbu na levém břehu již v úseku nad jezem a rozsáhlou zástavbu ve spodní části města od komunikace Přelouč – Břehy (včetně) až po čistírnu odpadních vod.

Povodňové škody mohou nastat při zpětném průtoku z Labe zatápěním kanalizačního a odvodňovacího systému zpětným vzdutím do zástavby a vylitím vody z koryt drobných toků do přilehlého terénu.

Na drobných tocích (Lipoltická svodeň, Brložský potok, Švarcava) budou z hlediska ohrožení rozhodující výpadky extrémních lokálních srážek, které je mohou v krátkém časovém úseku (řádově v hodinách) výrazně rozvodnit. Problémy budou vznikat u zatrubnění, mostků a propustků. Švarcava protéká v horní části města malou nádrží „Račanským rybníkem“ nazývaným též „Rybníčkem“, na které je situován výtokový objekt do pokračující zatrubněné části Švarcavy a vtok do zatrubnění je krytý česlicemi. Tento vtok představuje potenciální nebezpečí pro odtokové poměry, neboť při především hydrometeorologickém extrému může dojít k omezení jeho průtočnosti naplaveným splávím. V extrémním případě může dojít k vybřežení natékající vody, neboť nádrž nemá bezpečnostní přepad, a voda může částečně ohrozit přilehlé pozemky a zástavbu. Ze zkušeností z minulých povodní je možno konstatovat, že je ohrožována zástavba nad Račanským rybníkem a to na pravém břehu Švarcavy v toku v podstatě těsně nad koncem vzdutí z rybníka. I na ostatních objektech u drobných toků bude docházet k omezování jejich průtočné kapacity nahromaděním spláví, což bude mít za následek vzdutí vody a její následný přeron přes komunikace či propustky a přejezdy. Lipoltická svodeň ohrožuje silniční propustek v Tupesích (silnice Povrdy – Tupesy) včetně přilehlých zemědělských pozemků a přilehlé zástavby (č.p. 3,5). Brložský potok ohrožuje v části Škudly místní komunikace, objekt ZD včetně přilehlé zástavby (č.p. 1, 2, 3, 7, 20). Jedná se o vodu ve sklepích a jímkách. Škudly může ohrožovat též Senický potok (protéká poměrně daleko od okraje zástavby) a to především na zemědělsky využívaných pozemcích. Brložský potok dále ohrožuje zemědělské pozemky ve Lhotě pod Přeloučí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a možnosti omezení funkčnosti protipovodňových opatření jsou ohrožené nemovitosti ponechány v původním rozsahu (území a nemovitosti obyčejně zůstávají, mění se pouze majitelé), neboť představují dobrý zdroj informací při vzniku extrémní situace (s odkazem na zkušenosti např. z Liberecka z povodní z roku 2010, kdy poškození lidé tvrdí „tady voda nikdy nebyla“, což není pravda, neboť obdobná voda zde protékala přibližně před sto lety, ale nikdo si ji už nepamatuje a to ani se souvislostmi vázanými na protipovodňová opatření realizovaná v té době v období po povodních.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV Přelouč.
Ohrožující objekty na území města Přelouč
Kontaminovaná místa na území města Přelouč

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Přelouč.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Přelouč u předsedy povodňové komise města.