Povodňový plán města PřeloučOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Přelouč.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Přelouč.

Osoby na území města Přelouč budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

V městě Přelouč bude ohrožena komunikace na příjezdu k mostu nad jezem (komunikace Přelouč – Břehy) přes Labe a to po obou stranách. Dále místní komunikace v záplavovém území ve spodní části Přelouče přiléhající k Labi (v úseku nad jezem až za ČOV). Ústupová cesta bude směrem do výše položených částí Přelouče (střední část města) nebo směrem do Břehů. 
V Mělicích může být ohrožena komunikace směrem k mostu přes Labe na Valy. Ústupová cesta vede do výše položené části obce směrem po komunikaci Mělice – Lázně Bohdaneč. 
V Lohenicích budou pravděpodobně ohroženy přístupové i ústupové zpevněné komunikace. Hrozí nebezpečí odříznutí této lokality od nezaplaveného území. Zbývají ústupové nezpevněné lesní cesty ve směru na Výrov. 
Drobnými toky jsou ohroženy místní komunikace ve Škudlech (Brložský a Senický potok) a v Tupesích komunikace (Tupesy – Povrdy). Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální problém a zatopení nebude pravděpodobně v tomto případě dlouhodobé, ústup by měl být směrován po místních komunikacích do výše položených částí zástavby, kde evakuovaní v rámci obce vyčkají opadnutí vody. 
Dopravní omezení na území města Přelouč
Objízdné trasy na území města Přelouč

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.