Povodňový plán města Police nad MetujíCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obytných objektů je aktuálně 30 a ohrožených obyvatel 60. Z toho 3 objekty leží v záplavovém území Metuje. Tato hodnota se může v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města. Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v městě. Tyto objekty je nutno při povodňové situaci varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území města Police nad Metují - agregované

Ohrožené objekty na území města Police nad Metují s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožené objekty na území města Police nad Metují v místní části Hlavňov

Ohrožené objekty na území města Police nad Metují v místní části Pěkov

Ohrožující objekty

V zájmovém území se v blízkosti vodních toků v katastru města nachází 8 ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Z toho 1 objekt se nachází v záplavovém území vodního toku Metuje.

Jedná se o:
  • ČOV Police nad Metují - ČOV je umístěna západně od hranice místní části Radešov.
  • Čerpací stanice G & G Transport, s.r.o. - nachází se v intravilánu města (č. p. 197), zhruba 300 m od ČS KM PRONA. Ohrožení vlivem úniku PHM a olejů.
  • Areál dopravní společnosti - č. p. 104, objekt sousedí s ČS č. p. 197. Ohrožení vlivem úniku PHM, olejů, čistících prostředků, barev, ředidel.
  • Areál potravinářské společnosti Pejskar & spol. - ulice Žďárská (č. p. 296). Ohrožení vlivem úniku topných olejů.
  • Areál strojírenské společnosti Comico, s.r.o. v záplavovém území vodního toku Metuje Q100  (č. p. 311). Při zaplavení objektu může dojít k úniku závadných látek: obráběcí emulse, ředidla a čistící prostředky.
  • Areál strojírenské firmy Cross v ulici Nádražní (č. p. 289) - Ohrožení vlivem úniku obráběcí emulse, barev, ředidel a čistících prostředků.
  • Zemědělský objekt - teletník ve vlastnictví Družstva vlastníků Police nad Metují. Ohrožení vlivem splachů chlévské mrvy, močůvky, kejdy (především dusíkaté látky).
  • Zemědělský objekt - kravín - nachází se v katastrálním území Suchý Důl. Ze zemědělského areálu dochází k únikům závadných látek a ohrožení níže položeného rybníka a Hlavňovského potoka v sousedním katastrálním území místní části Hlavňov.
Ohrožující objekty na území města Police nad Metují
Kontaminovaná místa na území města Police nad Metují

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Police nad Metují.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Police nad Metují u předsedy povodňové komise města.