Povodňový plán SO ORP Uherský BrodHydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Uherský Brod a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Hydrologicky je zájmové území správního obvodu Uherský Brod součástí povodí řeky Moravy a jejich levobřežních přítoků: Olšavy - 312,37 km2, Okluky – 39,82 km2 a Veličky – 15,11 km2. Jen malá východní část správního obvodu na odvrácené straně Bílých Karpat (Hrubár, Klanečnice, Krátkovský potok, Žitkovský potok) zasahuje do povodí Váhu – 109,58 km2. Tyto toky tvoří kostru říční sítě správního obvodu ORP Uherský Brod.

Většina vodních toků pramení na území správního obvodu Uh. Brod a ze správního obvodu odtéká. Výjimkou jsou některé pravobřežní přítoky Olšavy, které pramení na území správního obvodu ORP Zlín nebo správního obvodu ORP Luhačovice a do správního obvodu Uh. Brod přitékají, jako např. Luhačovický potok, Třešňůvka, Kladenka a Holomňa.

S výjimkou několika málo toků (Olšava, Okluky, Nivnička a Kladenka) lze většinu vodních toků charakterizovat jako drobné.

Vodní toky Olšava, Luhačovický potok, Nivnička, Kladenka, Okluky a Klanečnice jsou ustanoveny ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významné vodní toky.

Vodní toky na území ORP Uherský Brod delší než 2 km

Povodně v povodí drobných vodních toků jsou vyvolány převážně přívalovými srážkami. Doba mezi příčinnou srážkou a výskytem povodně v zasaženém místě na drobném vodním toku je velmi krátká (řádově v desítkách minut až hodinách). Tato přívalová rychlost spolu s minimem regulační prvků výrazně omezuje operativní opatření, která mají vliv na změnu tvaru hydrogramu (snížení maximálního průtoku, zvětšení doby doběhu).

Převážná část správního obvodu je odvodňována řekou Olšavou a jejími přítoky.

Řeka Olšava (ČHP: 4-13-01-0860-0-00) je významný vodohospodářský tok. Pramení jižně od Šanova, ve výšce 585 m n.m., ústí zleva do Moravy u Kostelan ve 178 m n.m. Řeka Olšava odvodňuje severovýchodní svahy Bílých Karpat a jihovýchodní svahy Vizovické vrchoviny. Ve správním obvodu ORP Uherský Brod začíná tento tok v obci Pitín, kde pramení a správní obvod opouští v obci Veletiny směrem do správního obvodu ORP Uherské Hradiště. Celková plocha povodí Olšavy je 520 km2, délka toku 46 km, průměrný roční průtok u ústí 2,50 m3.s-1. Řeka Olšava je nejvodnatějším tokem zájmového území.

Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Veletinami. V Uh. Brodě voda vybřežuje i v zastavěném území nad Vlčnovským mostem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Havřic a polních tratí k.ú. Drslavic, Hradčovic a Veletin.

Největší kapacitu má v neupraveném úseku obce Veletiny, a to 235 m3.s-1. Polní úseky řeky jsou upraveny na kapacitu 180 m3.s-1. V zastavěném území Uh. Brodu až po Nivničku (Bystřičku) je koryto Olšavy upraveno na kapacitu 210 m3.s-1. Na Nivničkou až po Šumice na 180 m3.s-1. Rovněž výše po toku je koryto Olšavy upraveno na dostatečnou kapacitu, při povodni v r. 1997 (~Q20) zde nedocházelo k výraznějším rozlivům.

V povodí Olšavy se nacházejí vodárenské nádrže: Ludkovice a Bojkovice, ochranná nádrž Luhačovice a několik menších nádrží. Největší protipovodňový význam z výše uvedených nádrží má VN Luhačovice s velkým akumulačním prostorem.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Olšava

Místo profiluČHPPloch povodíN-leté průtoky [m3/s]
[km2]125102050100
Olšava v Bojkovicích nad Koménkou 4-13-01-0880-0-00 36,46 8 13 24 37 50,5 62
Olšava nad Kladenkou 4-13-01-0920-0-00 36,46 13,5 21 33 44 57 76 92
Nezdenice 4-13-01-0960-0-00 112,16 27 41 60 69 86 105 115
Olšava v Šumicích (100 m nad Ovčírkou) 4-13-01-0980-0-00 - 34 51 76 95 115 135 145
Olšava pod Luhačovickým potokem 4-13-01-1140-0-00 288,28 43,5 59,5 83,5 102,5 123 152 175
limnigrafická stanice v Uh. Brodě 4-13-01-1240-0-00 401,2 46 71,5 100 132 168 222 270

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Uherský Brod

Přehled vodních děl na území SO ORP Uherský Brod naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Uherský Brod se nachází množství vodních nádrží. Většina z nich nemá stanovenou kategorii TDB, ovšem nacházíá se zde devět nádrží v kategorii IV. a jedna v kategorii III. (VD Bojkovice). Území může být ohroženo i vodní nádrží VD Ludkovice (III. kategorie) na vodním toku Ludkovický potok a také VD Luhačovice (II. kategorie), která leží na vodním toku Luhačovický potok. Jejich podrobnější charakteristika je v kap. Zvláštní povodeň.