Povodňový plán SO ORP Uherský BrodCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Obecně jsou zaplavením ohroženy pozemky a objekty v blízkosti vodních toků. Ve vyšších oblastech jsou ohrožená území omezena na úzké pásy podél vlastních toků a na přívalové povodně z okolních svahů. Zatímco v nižších oblastech je ohrožena celá rovinatá niva toků, což se týká zejména řeky Olšavy a dolních částí některých menších toků jako jsou Kolelač, Koménka, Kladenka, Luhačovický potok, Nivnička, Holomňa a Vlčnovský potok.

V horních částech toků má tedy ohrožené území menší rozlohu a povodeň má relativně krátkou dobu trvání. Voda zde má však velkou rychlost a tím i velké devastační účinky, zejména na vlastní koryto toku a objekty na toku (stupně, opevnění, mosty, lávky) a stavby v blízkosti toku.

V dolních částech toků je ohrožené území i délka trvání povodně větší, voda v inundaci má však menší rychlost.

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Největší ohrožení představují řeky Olšava a Luhačovický potok a dále pak již v menším rozsahu Kolelač, Koménka, Kladenka, Luhačovický potok, Nivnička, Holomňa a Vlčnovský potok, které ohrožují převážně rodinné domy a v Bojkovicích a Uherském Brodě pak i průmyslové areály. Ohroženými objekty jsou samozřejmě také nebytové objekty, ať už chaty, garáže nebo skladové a průmyslové komplexy, kde se mohou nacházet nebezpečné látky s nutností jejich zabezpečení. 
Ohrožené objekty na území SO ORP - agregované

Z významných objektů jsou ohroženy:

  • Objekty na tocích - železniční a silniční mosty a lávky jsou ohroženy při déletrvajícím intenzivním chodu plavenin, které se na mostních konstrukcích zachytávají a zvyšují riziko jejich poškození. Proto je nutné tyto objekty při povodňových průtocích sledovat a plaveniny průběžně odstraňovat - týká se to téměř všech mostů na území SO ORP Uherský Brod.
  • Zástavba a průmyslové objekty v záplavovém území řeky Olšavy a jejích přítoků - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, hnojiva atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níže na toku. Tyto provozy je nutno zahrnout do povodňových plánů jednotlivých obcí, případně vyžadovat zpracování samostatných povodňových plánů (zde v pochybnostech rozhoduje dle § 71, odst. 4 vodního zákona příslušný vodoprávní úřad - obec s rozšířenou působností).

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území SO ORP Uherský Brod se nachází mnoho ohrožujících objektů. Nejvíce se jich nachází v průmyslových areálech ve městech Uherský Brod a Bojkovice. Nejčastěji jsou ohrožujícími objekty takové objekty, ve kterých jsou přítomny chemické látky nebo takové látky, které by mohly znečistit životní prostředí, hlavně půdu a pitnou vodu - čistírny odpadních vod (ČOV), chemické látky, kovovýroby, sběrné dvory, sklady nebo autoopravny
Ohrožující objekty na území SO ORP
Kontaminovaná místa na území SO ORP

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) na území SO ORP Uherský Brod. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Uherský Brod.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu MěÚ Uherský Brod.