Povodňový plán SO ORP Uherský BrodCharakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod je jedním ze 13 správních obvodů Zlínského kraje. Leží v jižní části kraje, na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem (ORP Veselí nad Moravou) a na jihu a východě pak se Slovenskou republikou. V rámci kraje je na západě jeho sousedem správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody Zlín a Luhačovice. Do územní působnosti SO ORP Uherský Brod spadá 30 obcí, z nichž pouze Uherský Brod a Bojkovice mají statut města. K 1. 1. 2021 v obcích správního obvodu žilo 51 960 obyvatel.

Vyznačené hranice ORP Uherský Brod

 

Základní údaje o obcích v SO ORP Uherský Brod (dle ČSÚ, k 1. 1. 2021)

 Území Počet obyvatel
(k 1. 1. 2021)
Celková výměra (ha) Podíl zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch (%) Podíl lesů (%) Podíl vodních ploch (%)
Bánov 2 137 1 617,9 68,7 13,0 16,6 1,7
Bojkovice 4 369 4 186,8 47,3 10,5 40,7 1,5
Březová 997 1 373,9 42,7 11,7 44,9 0,6
Bystřice pod Lopeníkem 808 1 342,7 49,8 7,1 42,3 0,8
Dolní Němčí 2 958 987,9 83,1 13,7 1,6 1,6
Drslavice 505 789 51,2 13,7 33,8 1,9
Horní Němčí 818 1 793,4 52,9 7,6 38,3 1,2
Hostětín 220 364,1 46,7 10,2 42,6 0,5
Hradčovice 1 011 926,8 65,6 15,1 18,4 0,9
Komňa 560 1 639,3 41,0 8,3 50,2 0,5
Korytná 944 1 275,3 48,3 9,8 40,7 1,3
Lopeník 237 1 253,4 48,3 6,5 44,9 0,3
Nezdenice 710 834,5 65,6 8,4 25,3 0,7
Nivnice 3 369 2 547,7 80,2 12,0 5,9 1,9
Pašovice 695 481,3 70,2 14,2 13,0 2,6
Pitín 901 2 306,1 32,2 5,7 61,1 1,0
Prakšice 1 032 960,1 51,4 12,7 31,8 4,0
Rudice 438 767,1 61,6 7,7 30,2 0,5
Slavkov 664 1 375,5 50,2 7,7 40,8 1,3
Starý Hrozenkov 873 1 084,1 39,6 12,7 47,0 0,7
Strání 3 456 3 979,8 29,6 6,0 63,9 0,5
Suchá Loz 1 151 1 700,2 63,2 10,6 24,7 1,4
Šumice 1 639 1 570,5 75,6 9,9 13,6 1,0
Uherský Brod 16 409 5 206,3 65,0 16,7 16,8 1,5
Vápenice 198 988,2 50,7 10,1 38,4 0,7
Veletiny 524 625,5 69,2 10,9 18,4 1,6
Vlčnov 2 982 2 130,1 86,8 7,3 5,1 0,8
Vyškovec 149 1 117,4 39,8 9,9 50,0 0,2
Záhorovice 1 031 1 491,6 48,4 6,4 44,0 1,1
Žítková 175 611 89,9 7,3 2,0 0,8

 

Doprava

Co se týče dopravy, v současné době neprochází správním obvodem žádná dálnice ani rychlostní komunikace. Páteřní komunikace jsou tedy silnice 1. třídy:

  • I/50 Brno – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Trenčín
  • I/54 Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska je severovýchodní část správního obvodu tvořena Vizovickou pahorkatinou a jihovýchodní část Bílými Karpaty. Vizovická pahorkatina je zastoupena Hluckou pahorkatinou a část Bílých Karpat Lopenickou pahorkatinou, Straňanskou kotlinou a Javořinskou hornatinou s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m n.m.).

Celé území náleží geologicky k Západním Karpatům. Paleogenní horniny Magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů, na něž jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním (lom Blučník u St. Hrozenkova). Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.

Horninové prostředí podmiňuje geomorfologickou modelaci povrchu. V sv. části převládá pahorkatina s měkkými rysy a JV části je povrch členitější, místy se strmějšími svahy (hřebenová část Bílých Karpat). Dle geomorfologického členění spadá zájmová oblast do soustavy Vnějších Západních Karpat, podsoustavy Moravsko-slovenských Karpat. Dále území náleží níže položenému celku Vizovická vrchovina a ve vyšších nadmořských výškách se nachází geomorfologický celek Bílé Karpaty, které tvoří státní hranici se Slovenskem. Nejvyššími vrcholy zájmového území jsou Velká Javořina (970 m n.m.) a Velký Lopeník, mezi kterými se táhne hřeben, tvořící státní hranici.

Klimatická charakteristika

Klima je v zájmové oblasti podmíněno nadmořskou výškou a charakterem reliéfu. Dle atlasu podnebí v oblasti Vizovické vrchoviny dosahuje průměrná roční teplota 8 - 9 °C a roční úhrny srážek se pohybují v rozsahu 650 - 800 mm. V oblasti Bílých Karpat dosahuje průměrná roční teplota 7 - 8 °C a úhrn srážek 800 - 1000 mm, v nejvyšších polohách méně než 7 °C a přes 1000 mm.

Charakteristika klimatických oblastí T2, MT10, MT9, MT5, MT3, CH7

Charakteristika T2 MT3 MT5 MT9 MT10 CH7
Počet letních dnů 50 - 60 20 - 30 30 - 40 40 - 50 40 - 50 10 - 30
Počet dnů s průměrnou
teplotou 10 °C a více
160 - 170 120 - 140 140 - 160 140 - 160 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 100 - 110 130 - 160 130 - 140 110 - 130 110 - 130 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4) -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 16 - 17 16 - 17 17 - 18 17 - 18 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 6 - 7
Průměrný počet dnů se
srážkami 1 mm a více
90 - 100 110 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve 
vegetačním období [mm]
350 - 400 350 - 450 350 - 450 400 - 450 400 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním
období [mm]
200 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250 350 - 400
Počet dnů se sněhovou
pokrývkou
40 - 50 60 - 100 60 - 100 60 - 80 50 - 60 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50