Povodňový plán SO ORP KuřimHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Kuřim

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Kuřim a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území SO ORP Kuřim spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějšími vodními toky území jsou především Svratka, Kuřimka a Bílý potok.

Řeka Svratka pramení ve Žďárských vrších u obce Cikháj na úbočí Křivého javora a Žákovy hory v nadmořské výšce cca 772 m. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, dále pak pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. Nedaleko Bystřice nad Pernštejnem byla na toku vybudována soustava vodních nádrží Vír I a Vír II. Až po Veverskou Bítýšku protéká Svratka většinou úzkými hluboko zaříznutými údolími, jejichž dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Veverskou Bítýškou byla na toku řeky Svratky vybudována přehradní nádrž Brno. Pod Brnem vtéká do nížinné části Dyjsko-svrateckého úvalu. Ve střední nádrži vodního díla Nové Mlýny, v nadmořské výšce cca 170 m n. m. (hladina v nádrži), se řeka Svratka vlévá do řeky Dyje. Celková délka toku Svratky je 174 km a plocha povodí je 7 119 km2. Mezi její levostranné přítoky na území ORP se řadí: Bukovecký potok, Kuřimka a mezi pravostranné pak Bílý potok. Vodní tok protéká územím města Veverská Bítýška. 

Vodní tok Svratka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Řeka Kuřimka je levostranným přítokem Svratky se zaústěním na konci vzdutí vodní nádrže Brno. Pramení v lese pod Babím lomem severovýchodně od obce Šebrov na území SO ORP Blansko. Dále protéká jižním směrem podél Svinošic a Lipůvky přes město Kuřim, obce Moravské Knínice a Chudčice. Tok je z větší části upravený, zejména v obcích. Celková délka toku činí 17,11 km a plocha jeho povodí je cca 48,99 km2. Mezi její levostranné přítoky na území ORP se řadí: Bělečský potok, Podlesní potok, Mozovský potok a Baletovský potok a mezi pravostranné pak Lipůvka, Luční potok a Chudčický potok. Vodní tok protéká územím obcí Chudčice a Moravské Knínice a města Kuřim. 

Vodní tok Kuřimka je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Bílý potok je pravostranný přítok řeky Svratky se zaústěním nad silničním mostem ve Veverské Bítýšce v ř. km 67,075. Územím SO ORP Kuřim protéká od cca ř. km 4,1 po ústí toku. Od ř. km 1,2 po ústí toku protéká intravilánem Veverské Bítýšky, na jejímž území má upravené koryto. Celková délka toku činí 33,9 km a plocha jeho povodí je cca 114 km2. Vodní tok protéká územím města Veverská Bítýška. 

Vodní tok Bílý potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Vodní toky na území SO ORP Kuřim

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Kuřim

Přehled vodních děl na území SO ORP Kuřim naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Ve správním obvodu ORP Kuřim se nachází několik vodních děl. Většinou se jedná o menší rybníky, koupaliště a dva záchytné poldry.