Povodňový plán obce OdroviceCharakteristika zájmového území

Obec Odrovice se nachází přibližně 3 km severně od města Pohořelice, do jehož správního obvodu obce s rozšířenou působností spadá. K 18. 7. 2023 bylo v obci evidováno 222 obyvatel. Rozloha obce je 480 ha.

Katastrální území obce Odrovice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vněkarpatrské sníženiny. Nadále do podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženy a Dyjsko-svratecký úval, zde se obec dělí na dvě části, kdy je rozděluje vodní tok Potůček. Východně se nachází podcelek Dyjsko-svratecká niva a stejnojmenný okrsek a západně celek Drnholecká pahorkatina a okrsek Olbramovická pahorkatina.

Okrsek Olbramovická pahorkatina je nížinná pahorkatina s rozlohou 358,34 km2 a sklonem k jihovýchodu. Geologické podloží je tvořeno neogenními a čtvrtohorními usazeninami a při jihovýchodním okraji leží terasy Jihlavy a Dyje. Nejvyšším vrcholem je Dvorská (269,7 m n. m.) a okrsek leží ve 2. vegetačním stupni.

Okrsek Dyjsko-svratecká niva je akumulační roviny podél řek Svratky, Svitavy, Jihlav a Dyje s rozlohou 227,65 km2. Geologické podloží je tvořeno kvartérními usazeninami. Vyskytují se zde mrtvá ramena a ostrůvky vátých písků. Okrsek leží v 1. vegetačním stupni.

Území obce Odrovice je z geologického hlediska tvořeno především spraší a sprašovou hlínou a také nezpevněným sedimentem. Oba tyto typy jsou rozděleny vodním tokem Potůček, kdy spraš a sprašová hlína se vyskytuje západně a nezpevněný sediment východně od vodního toku.

Terén v obci Odrovice je rovinatý, s nadmořskou výškou okolo 185 m. Terén se postupně zvedá v západním směru od intravilánu obce až na 210 m n. m.

Sklonitostní poměry na území obce Odrovice

 

Digitální model reliéfu na území obce Odrovice

 

Struktura půdního fondu

Území obce Odrovice je z geologického hlediska tvořeno především černozemí a částečně fluvizemí. Oba tyto typy jsou rozděleny vodním tokem Potůček, kdy černozem (modální a západněji i karbonátová) se vyskytuje západně a fluvizem východně od vodního toku).

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 480 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Odrovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 432,9 ha 90,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 2,9 ha 0,6 %
Sady 2,9 ha 0,6 %
Trvalé travní porosty 0,0 ha 0,0 %
Lesní půda 4,5 ha 1,0 %
Vodní plochy 6,4 ha 1,3 %
Zastavěné plochy 5,6 ha 1,2 %
Ostatní plochy 24,8 ha 5,1 %
Celková výměra k.ú. 480,0 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Odrovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T4.

Lokalita se tak vyznačuje velmi krátkým a teplým jarem, léto je velmi dlouhé, velmi suché a velmi teplé, podzim je velmi krátký a teplý, zima je velmi krátká, teplá, suchá až velmi suchá. Klimatická jednotky T4 se nachází v Dyjskosvrateckém a Dolnomoravském úvalu.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60