Povodňový plán obce Nová Ves u ChýnovaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Tábor.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Nová Ves u Chýnova.

Osoby na území obce Nová Ves u Chýnova budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při vybřežení vodního toku a přetečení bezpečnostního přelivu rybníku Vajgar může dojít k zaplavení a uzavření místní komunikace ve středu intravilánu obce u již zmíněného rybníku. 

Objízdná trasa bude stanovena operativně povodňovou komisí obce ve spolupráci s Policií ČR. 
Dopravní omezení na území obce Nová Ves u Chýnova
Objízdné trasy na území obce Nová Ves u Chýnova

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.