Povodňový plán obce NivaPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Niva byla nejvýrazněji postižena povodněmi v roce 2005. Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, nicméně riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Obec je nejvíce ohrožena splachy z polí ze západu, ke kterým může dojít vlivem lokálních přívalových srážek. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Niva, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodňová aktivita dne 13. 9. 2005
Obec Niva byla nejvýrazněji postižena povodněmi v roce 2005. Dne 13. 9. zasáhla obec přívalová povodeň způsobená vydatným deštěm a následně rozvodněním hladiny rybníka nacházejícího se v obci. Bylo vytopeno 6 domů a škody odstraňovali občané několik dnů.

"Písemná zpráva povodňové aktivity ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2005 (upravená):
V noci z 12. na 13. září postihla obec nešťastná událost. Střed obce byl postižen záplavami. Tříhodinová noční bouřka a silný liják způsobily zatopení některých domů kolem zastávky ČSAD. V některých místech bylo zatopeno prostranství kolem domů, sklepy či kotelny. Už během noci vypomáhali lidem místní hasiči, všechny studny ve středu obce hasiči několikrát vyčerpali. K ránu pak začala voda opadat."

 

Povodně v roce 2005