Povodňový plán obce NivaCharakteristika zájmového území

Obec Niva se nachází v jihozápadním výběžku SO ORP Prostějov v Olomouckém kraji. K 31. 12. 2023 bylo v obci evidováno 323 obyvatel. Rozloha obce je 1 338,9 ha. Na území obce zasahují dvě maloplošná zvláště chráněná území - jedná se o PP Návesní niva a PP Nivské louky.

Terén obce je poměrně rovinatý v rozmezí zhruba 580 - 670 m n. m. V nejnižší části je situován intravilán obce, směrem na sever a severozápad se potom terén zvedá k nejvyššímu bodu Brd s 671 m, který se nachází těsně za hranicí katastru obce. Směrem na jihovýchod podél vodního toku Bílá voda se naopak reliéf otevírá a postupně snižuje.

 

Katastrální území obce Niva

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, Česko-moravské soustavy, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická vrchovina, okrsku Protivanovská planina.

Protivanovská planina je plochá vrchovina s rozlohou 162,78 km2. Je tvořená převážně spodnokarbonskými drobami a břidlicemi. Planina je charakteristická plošinatým, k centru se postupně zvedajícím povrchem rozděleným na ploché hřbety a široká úvalovitá údolí. Oblast je převážně zalesněná smrkovými porosty se zbytky bučin, kolem obcí se rozkládají rozlehlá pole a pastviny se zbytky vlhkých květnatých luk.

Území obce Niva je z geologického hlediska tvořeno především horninou typu droba, břidlice a prachovec. V širším okolí vodních toků dominuje kamenitý až hlinitokamenitý sediment, v korytech vodních toků potom hlína, písek či štěrk.

Struktura půdního fondu

V území obce Niva dominuje z největší části půdní typ kambizem mesobasická a oglejená. V blízkosti vodních toků se vyskytuje glej fluvický či pseudoglej modální, ten se nachází ve větší míře i na dalších místech katastru obce. Ostrůvkovitě je potom možné nalézt na území obce ještě kambizem dystrickou.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 338,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území lesní půda (658,4 ha) a o něco méně orná půda (521,5 ha). Zbytek plochy tvoří v menším zastoupení trvalé travní porosty (102,1 ha), ostatní plochy (33,9 ha) a nejméně pak zastavěné (8,3 ha) a vodní (7,4 ha) plochy a zahrady s ovocnými sady (7,4 ha).

Využití pozemků v obci Niva (dle ČSÚ k 31. 12. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 521.5 ha 38.9 %
Zahrady a ovocné sady 7.4 ha 0.6 %
Trvalé travní porosty 102.1 ha 7.6 %
Lesní půda 658.4 ha 49.2 %
Vodní plochy 7.4 ha 0.6 %
Zastavěné plochy 8.3 ha 0.6 %
Ostatní plochy 33.9 ha 2.5 %
Celková výměra k.ú. 1338.7 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Niva je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část obce do chladné oblasti CH7 a jižní část do oblasti mírně teplé MT3.

Oblast MT3 se vyznačuje mírným jarem, kratším mírně chladným a sušším létem a mírně chladnou a mírně suchou zimou. Oblast CH7 potom dlouhým a mírně chladným jarem, velmi krátkým létem a dlouhou, mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a CH7

Charakteristika MT3 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50