Povodňový plán obce Makov-nPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Makov lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována vzdutím vod z kanalizace, která nestíhá odvádět srážkové vody.  
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Makov, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v roce 1998
Dne 31. 5. 1998 byly povodně způsobeny silnými přívalovými dešti, které způsobily splachy z polí a vybřežení Makovského potoka. Stejný problém nastal také 5. 9. 2011 a 14. 6. 2020.
Povodně v roce 2006
Povodeň v roce 2006 byla způsobena bleskovými povodněmi z jarního tání.

Povodně v obci Makov v roce 1998

 

Povodně v obci Makov v roce 1998

 

Povodně v obci Makov v roce 2006

 

Povodně v obci Makov v roce 2006

 

Povodně v obci Makov v roce 2011

 

Povodně v obci Makov v roce 2011

 

Povodně v obci Makov v roce 2020

 

Povodně v obci Makov v roce 2020