Povodňový plán obce MakovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Makov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Makov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Makov je Makovský potok (1-03-02-0320-0-00). Makovský potok pramení v katastrálním území obce Chotovice, konkrétně jihovýchodně od intravilánu v nadmořské výšce přibližně 440 m. Dále teče směrem na severovýchod do obce Makov, kde protéká celým intravilánem obce. V ř. km 4,85 obec opouští a pokračuje směrem na severovýchod do katastru Morašice, kde protéká severně od intravilánu. V katastru obce Tržek se vlévá zleva v ř. km 56 do Loučné.


Podélný sklon vodního toku Makovský potok

 

Vodní toky na území obce Makov


Základní údaje o vodních dílech na území obce Makov

Přehled vodních děl na území obce Makov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se nachází jedna vodní plocha - vodní požární nádrž, která je napájena z Makovského potoka. Vodní nádrž je využívána v létě ke koupání, a proto pro doplňování nádrže je v provozu provizorní povrchové PE potrubí, přivádějící pramenitou vodu z vývěru v obci. Odvodnění rybníka je zaústěno do zatrubnění DN 400, které je vedeno pod hřištěm a pod lučním pozemkem do údolní nivy pod obcí. Do tohoto zatrubnění na konci hřiště je také částečně sveden Makovský potok.