Povodňový plán obce MakovCharakteristika zájmového území

Obec Makov leží v  Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy, cca 11 km západně od města Litomyšl. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl. Obec tvoří jedna část obce a zároveň katastrální území.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola pro 1. až 3. třídu, Sokolovna (kulturní dům), Hasičský dům se společenskou místností, prodejna smíšeného zboží a pohostinství poskytující základní občerstvení, prodejna VARI - malá zemědělská a zahradní technika. Obcí Makov prochází neznačená cykloturistická trasa z Růžového paloučku do Toulovcových maštalí.

Katastrální území obce Makov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky spadá území obce Makov do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská tabule a okrsku Novohradská stupňovina. Na severní okraj katastrálního území obce zasahuje také okrsek Vraclavský hřbet a východní částí území prochází Litomyšlský úval

Okrsek Novohradská stupňovina je členitou pahorkatinou v povodí Novohradky a Loučné s rozlohou 99,74 km2. Převažuje zde 3. a 4. vegetační stupeň a střední zalesnění, kdy porosty jsou převážně smrkové s příměsí borovice, jedle a buku. Významným bodem je Košumberk (376,3 m n. m.), který je současně neovulkanickým sukem.

Území obce Makov je z geologického hlediska tvořeno především marinními zpevněnými sedimenty (zejména vápnito-jílovitými pískovci). Východně od intravilánu se dále nacházejí spraše a sprašové hlíny. jihozápadně od intravilánu vybíhá plocha slínovce s polohami či konkrecemi vápenců. Podél Makovského potoka se pak nacházejí smíšené sedimenty.

Území je členité, má pahorkatinový ráz a leží v nadmořské výšce 380 - 490 m. K nejvýše položeným pozemkům patří trať Poustka, což jsou pozemky v blízkosti jižní hranice. Nejnižší nadmořskou výšku má terén v blízkosti osady U Tří Kocourů. Terén je rozdělen na polovinu západní - málo členitou - a východní - podstatně členitější. Dělící osou je silnice z Chotovic do Makova v pokračování terénní deprese Makov - Morašice. V západní polovině převažují pozemky mírně svažité až plošinaté, ojediněle i středně svažité, s převažující severní expozicí. Východní polovina je podstatně výše položena, členitost zvýrazňuje hluboká terénní deprese za drůbežárnou a vyvýšenina v trati „Poustka" a „U velkého háje". V této polovině převažuje opět severní expozice.

 

Digitální model reliéfu na území obce Makov

 

Sklonitostní poměry na území obce Makov

Struktura půdního fondu

V území obce Makov jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Největší plochu zde zabírá kambizem modální, která se nachází severně i jižně od intravilánu obce. Jihozápadně od intravilánu se nachází ostrůvek kambizemě luvické a mesobazické slabě oglejené. Podél Makovského potoka se vyskytuje glej modální.

 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 690 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Makov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 517,7 ha 75,0 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 17,3 ha 2,5 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 33,0 ha 4,8 %
Lesní půda 85,4 ha 12,3 %
Vodní plochy 0,1 ha 0,1 %
Zastavěné plochy 7,5 ha 1,0 %
Ostatní plochy 29,0 ha 4,3 %
Celková výměra k.ú. 690,0 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Makov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT10, jižní cíp území zasahuje do mírné teplé klimatické oblasti MT2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2 a MT10

Charakteristika MT2 MT10
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 50 - 60
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50