Povodňový plán obce MakovOdtokové poměry

Na území obce Makov se nenachází žádné záplavové území či jeho aktivní zóna. 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Makovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území obce Makov byly identifikována celkem dvě kritická místa omezující odtokové poměry:
 • Propustek pod místní komunikací v blízkosti budovy s č. p. 20 
 • Propustek pod místní komunikací v blízkosti budovy s č. p. 74 
Specifickým problém tohoto území jsou bleskové povodně, zapříčiněné mimo jiné nevhodným využitím půdy (land – use). Tomuto problému se podrobně věnuje studie Analýza území a návrh protipovodňových a protierozních opatření v ploše povodí pro správní území obce s rozšířenou působností Litomyšl.

Obcí Makov protéká Makovský potok, na který navazuje z JZ směru dráha soustředěného odtoku (DSO). Další DSO protkávající území severně od obce vedou vodu a splaveniny skrz celé území ze západu na východ do prostoru zastavěného území obce Újezdec u Litomyšle. V JV části k. ú. Makov u Litomyšle v tratích Labický a Druhostránský se vytváří další DSO, které vedou vodu a splaveniny do k. ú. Morašice u Litomyšle. Z hlediska erozní ohroženosti obce Makov nejsou rozhodující pozemky v samotném k. ú., ale jsou rozhodující pozemky z výše ležící části povodí Makovského potoka – v k. ú. Chotovice, Příluka. Optimalizací erozních a odtokových poměrů v těchto zmiňovaných k. ú. se výrazně sníží nepříznivé účinky povrchového odtoku v k. ú. Makov u Litomyšle. Pozemky z vlastního k. ú. Makov u Litomyšle a to ze SV směru ohrožují k. ú. Újezdec u Litomyšle a ze JV směru k. ú. Morašice u Litomyšle.

K. ú. Makov u Litomyšle není na větší části ohrožen vodní erozí. Většina zemědělské půdy v k. ú. Je v kategorii do 4 t.ha-1.rok-1. K výraznějšímu eroznímu ohrožení dochází na kratších silně sklonitých svazích navazujících na údolnice a to: v severní části k. ú. v trati Mrchová zejména na částech těchto bloků 1203, 1204, 0203/1 a ve střední části k. ú. zejména na bloku 0502/1, 0503 a na částech bloků 9403, 9501.
Místa omezující odtokové poměry na území obce Makov

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Makov byla stanovena celkem čtyři místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - jihovýchodně od intravilánu, jihozápadně od intravilánu, v lokalitě U Třech Kocourů a severně od intravilánu. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Makov

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Makov metodou kritických bodů

Na území obce Makov byly stanoveny tři kritické body:
 • Kritický bod 10109498 - na severovýchodní hranici katastrálního území obce Makov, v lokalitě U Třech Kocourů.
 • Kritický bod 10106809 - na jihovýchodním okraji intravilánu obce Makov.
 • Kritický bod 10106808 - na jihozápadním okraji intravilánu obce Makov, v těsné blízkosti severně od lesního porostu.

Charakteristika kritických bodů na území obce Makov

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10109498 8,766 % 63,115 % 239,590 ha
10106809 5,861 % 62,849 % 148,220 ha
10106808 4,263 % 97,482 % 164,460 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Makov. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Makov

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území obce Makov mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Makov

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území obce se nachází jedna vodní plocha - vodní požární nádrž, která je napájena z Makovského potoka. Vodní nádrž je využívána v létě ke koupání, a proto pro doplňování nádrže je v provozu provizorní povrchové PE potrubí, přivádějící pramenitou vodu z vývěru v obci. Odvodnění rybníka je zaústěno do zatrubnění DN 400, které je vedeno pod hřištěm a pod lučním pozemkem do údolní nivy pod obcí. Do tohoto zatrubnění na konci hřiště je také částečně sveden Makovský potok.
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Makov

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.