Povodňový plán obce LubnáPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Lubná byla postižena povodněmi opakovaně, a to v červnu 2006, v září 2011, v květnu 2012 a v červnu 2020. V současnosti na území obce Lubná lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenými povodněmi je obec ohrožena zejména v období jarního tání (únor - březen), především pokud je tání kombinováno se srážkami, a při letních, několik dní trvajících intenzivních deštích. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Lubná, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Obec Lubná byla postižena povodněmi opakovaně, a to v červnu 2006, v září 2011, v květnu 2012 a v červnu 2020.

Blesková povodeň v roce 2006 rozvodnila Lubenský potok a zaplavila pozemky a rodinné domy v údolí obce Lubné. Jednalo se o domy č. p.: 165, 196, 260, 189, 149, 237, 230, 144, 146, 263, 61 a ČOV Lubná.

Povodeň v roce 2011 a 2012 měla prakticky stejný průběh, kdy vlivem přívalových dešťů došlo k zaplavení přízemních částí níže položených nemovitostí v obci Lubná u ČOV Lubná a na Malé straně.

Povodeň v roce 2020 byla způsobena silnými přívalovými dešti, které rozvodnily Lubenský potok a způsobily mírné škody na majetku a přilehlých nemovitostech u vodního toku a v blízkosti č. p. 61, autobusové garáže a včetně propustků u č. p.: 263 a 100.

Fotodokumentace z povodně v roce 2006