Povodňový plán obce LubnáHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lubná

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lubná a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Lubná spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik. 

Nejvýznamnějším vodním tokem území je Lubenský potok. Tok pramení v lokalitě Malé paseky na území obce. Odtud směřuje na sever, přes intravilán obce, stáčí se východním směrem do Horního Újezdu, kde zprava ústí do Desné. Délka toku činí 8,429 km.

Dalším významným tokem území je Desná. Říčka pramení v Hornosvratecké vrchovině v bažinatém rybníčku severně od Borové, v nadmořské výšce okolo 650 m. Na horním toku teče zalesněným územím obce Lubná, na sever k Budislavi, kde z jihu přijímá zleva Desinku. V Budislavi se říčka obrací na východ k Poříčí u Litomyšle, odkud dále směřuje severovýchodně na pomezí obcí Desná a Horní Újezd, kde tok lemuje intravilány obou území a následně zde zprava přibírá Lubenský potok. Pokračuje na území obce Dolní Újezd, kde taktéž kopíruje intravilán a směruje na Osík, pod nimž se obrací na severozápad a teče souběžně s řekou Loučnou. Na dolním toku ji posilují zleva Řikovický potok a Morašický potok. U Nových Sídel se vlévá do Loučné v ř. km 54,7. Délka toku činí 30,6 km a plocha povodí je 114 km2.

Vodní tok Desná je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní toky na území obce Lubná


Základní údaje o vodních dílech na území obce Lubná

Přehled vodních děl na území obce Lubná naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lubná se nachází celkem šest vodních děl. Více viz kap. Odtokové poměry