Povodňový plán obce LubnáCharakteristika zájmového území

Obec Lubná leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy, cca 17 km jižně od města Litomyšl, které je pro obec příslušnou obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2022 je v obci evidováno 941 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 1 974,8 ha.

Území obce Lubná

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky spadá území obce do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská tabule a okrsku Litomyšlský úval.

Z geologického hlediska se na území obce vyskytují holocenní nivní sedimenty, spraše, sprašové hlíny, pískovce vápenito - jílovité, slínovce, vápence, vápenité jílovce, prachovce a podřadně vložky jílovitého vápence.

 

Struktura půdního fondu

V území obce jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Podél vodních toků Desná a Lubenský potok se nachází půdní typ fluvizem. Ojediněle zde také najdeme i pararenzinu a hnědozem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 974,8 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (50,6 %).

Využití pozemků v obci Lubná (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 726,5 ha 36,6 %
Zahrady 38,7 ha 1,9 %
Sady 1,4 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 110,2 ha 5,6 %
Lesní půda 1 006,0 ha 50,6 %
Vodní plochy 5,9 ha 0,3 %
Zastavěné plochy 15,7 ha 0,8 %
Ostatní plochy 80,4 ha 4,1 %
Celková výměra k.ú. 1 974,8 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Lubná je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do mírně teplých klimatických oblastí MT2, MT3 a chladné oblasti CH7.

Oblast MT2 se vyznačuje létem krátkým, mírným až mírně chladným a mírně vlhkým. Přechodné období je krátké s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Oblast MT3 se vyznačuje létem krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná, až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast CH7 se vyznačuje létem velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým. Přechodné období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2, MT3 a CH7

Charakteristika MT2 MT3 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 110 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Lubná (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)