Povodňový plán obce LudvíkovCharakteristika zájmového území

Obec Ludvíkov se nachází v Moravskoslezském kraji na území správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Bruntál. Obec leží mezi městem Vrbno pod Pradědem a lázeňskou obcí Karlova Studánka. Obec vznikla v údolí řeky Bílá Opava, která je dlouhá 13,2 km a je nejmenší ze tří zdrojnic Opavy. V obci bylo k 30.6.2021 evidováno celkem 281 obyvatel.

Katastrální území obce Ludvíkov

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Obec Ludvíkov se nachází v údolí řeky Bílá Opava se střední nadmořskou výškou 620 m n. m. Obec leží v Jesenické oblasti v geomorfologickém celku Hrubý Jeseník, v podcelku Medvědská hornatina. Geologicky toto území vzniklo v paleozoiku a vyznačuje se výskytem fylitu a muskovitu. Údolní dna jsou vyplněna kvartérními diluviálními a nivními sedimenty. 

Struktura půdního fondu

Z půdního hlediska obec leží na modální kambizemi, v okolí vodních toků pak na glejové fluvizemi.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 112 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 980 ha). Zemědělská půda (72 ha) je tvořena ornou půdou (1 ha), trvalými travními porosty (51 ha) a zahradami (20 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (41 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (7 ha). Vodní plochy se rozkládají na 11 ha.

Využití pozemků v obci Ludvíkov (dle ČSÚ k 30. 6. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 ha 0,1 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 20 ha 0,9 %
Sady 0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 51 ha 2,4 %
Lesní půda 1 980 ha 93,8 %
Vodní plochy 11 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 7 ha 0,3 %
Ostatní plochy 41 ha 2,0%
Celková výměra k.ú. 2 112 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Ludvíkov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 5,1 - 6 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti CH6 a CH7.

Lokalita CH6 se vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným, vlhké až velmi vlhké. Přechodné období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Lokalita CH7 se vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem, mírně chladným a vlhké. Přechodné období dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem, zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti CH6 a CH7

Charakteristika CH6 CH7
Počet letních dnů 10 - 30  10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50