Povodňový plán obce LačnovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Vsetín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Lačnov.

Osoby na území obce Lačnov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při rozlití vodních toků může dojít na území obce Lačnov k zaplavení a uzavření křižovatky "Na rozcestí" a místní komunikace od č.o. 134 po čp 20. Značení objízdných tras se provácí dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., zajišťuje Policie ČR. V prvním případě je objízdná trasa po účelové komunikaci okolo hřiště, v druhém případě je objízdná trasa po účelové komunikaci kolem RD čp.55.  

Dopravní omezení na území obce Lačnov
Objízdné trasy na území obce Lačnov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.