Povodňový plán obce LačnovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lačnov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lačnov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Obcí protéká Lačnovský potok, katastrem obce dále potoky Seninka a Smolinka. Nejvyšší vrchol v katastru obce je Láz (707 m n. m.). V obci se nachází soustava tří rybníků a rybářské středisko, které navštěvují rybáři ze širokého okolí.

 

Hydrologie a hydrologická data

 

Krajina v územním obvodu obce Lačnov je  podhorského a horského typu. Území obce Lačnov je odvodňováno vodním tokem Lačnovský potok, katastr obce dále potoky Seninka a Smolinka. Odtokové poměry jsou vzhledem k vysokému podélnému sklounu vodních toků rychlé, což ovlivňuje nástup, průběh i dobu trvání povodňových událostí.

 

Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území.

 

Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou (Javorníky, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy a Hostýnské vrchy). Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března, v Beskydech leží sníh někdy až do konce května. Výška sněhové pokrývky v průměru dosahuje ve středních polohách 40 až 60 cm a v Beskydech přes 100 cm. Období tání není pravidelné. Tání významné pro vznik povodní může nastat prakticky od prosince až do dubna.

 

Mezi povodňové situace patří rovněž povodně jiného než hydrologického původu. Sem patří především havárie hrází vodních děl nebo jiných hradících konstrukcí, čímž vznikají průlomové a přívalové vlny. Vlastníci a provozovatelé vodních děl jsou povinni zajišťovat na nich odborný dohled. Účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti a možných poruch.

 

Lačnovský potok (číslo hydrologického pořadí 4-15-02-002) pramení v oblasti Vsetínských vrchů v obci Lačnov. Plocha povodí je 11,63 km2, délka toku 4,24 km.

 

Na území obce je vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod. Jedná se o CHOPAV Vsetínské vrchy.

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Lačnov

Přehled vodních děl na území obce Lačnov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".

 

Ve správním obvodě obce se nachází pouze několik drobných nádrží IV. kategorie. Mezi nejvýznamnější vodní nádrže patří:

Název vodního díla

Lačnovské rybníky

tok

Lačnovský potok

číslo hydrologického pořadí

4-11-01-045

plocha ( m2)

  • Horní rybník - 40 000
  • Prostřední rybník - 18 500
  • Dolní rybník - 43 700

objem (m3)

  • Horní rybník - 60 000
  • Prostřední rybník - 18 500
  • Dolní rybník - 85 400

vlastník vodního díla

Český rybářský svaz,  místní organizace Vsetín,

Na Dolansku 457, Vsetín

provozovatel vodního díla

Dtto, zodp. osoba - Ing. Pavlík - 605 320 542,

p. Žáček - 605 311 954

termín posledního TBD

neznámý