Povodňový plán města Golčův JeníkovOrganizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Golčův Jeníkov
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Golčův Jeníkov

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán města je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Havlíčkův Brod.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Golčův Jeníkov bude řídit povodňová komise města Golčův Jeníkov, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Havlíčkův Brod.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Golčův Jeníkov:

 • povodňové komisi ORP Havlíčkův Brod
 • povodňové komisi obce Skryje, ležící níže na toku Hostačovka
 • operačnímu středisku HZS kraje Vysočina
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženi povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Golčův Jeníkov od:

 • předpovědní povodňové služby
 • povodňové komise ORP Havlíčkův Brod
 • povodňové komise města Habry, ležícího výše na toku Vohančický potok (Váhanka)
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS kraje Vysočina

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Golčův Jeníkov obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Havlíčkův Brod
 • od povodňového orgánu města Habry, ležícího výše na toku Vohančický potok (Váhanka)
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pla.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS kraje Vysočina
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Golčův Jeníkov.

Zahájení činnosti povodňové komise města Golčův Jeníkov včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňový orgán obce Skryje
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS kraje Vysočina
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Labe, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta města

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu města Golčův Jeníkov
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Golčův Jeníkov
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu města Golčův Jeníkov
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise nebo pověřený člen PK

Povinnosti povodňové komise města Golčův Jeníkov

 • řeší povodňovou situaci ve svém územním obvodu v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Golčův Jeníkov
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňové komisi obce Skryje, ležící níže na toku a povodňové komisi ORP Havlíčkův Brod
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce s rozšířenou působností o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Golčův Jeníkov
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Golčův Jeníkov
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Golčův Jeníkov
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Golčův Jeníkov
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Golčův Jeníkov
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Golčův Jeníkov
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Golčův Jeníkov
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u HZS Kraje Vysočina a u povodňového orgánu ORP Havlíčkův Brod
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Golčův Jeníkov
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Golčův Jeníkov
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Golčův Jeníkov (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Golčův Jeníkov
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Golčův Jeníkov
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Golčův Jeníkov a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Golčův Jeníkov
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Golčův Jeníkov

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, státní podnik (správce povodí a vodního toku)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodního toku)
 4. vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod
 7. jednotky požární ochrany
 8. složky Policie České republiky, obvodní oddělení Chotěboř
 9. složky Armády ČR
 10. orgány ochrany veřejného zdraví
 11. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
 12. subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému.

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace:

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuace (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kap. Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.